هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر شیما روشن ضمیر
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3229
آخرين بروز رساني : 1398/06/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/roshanzamir
مهدی رجائی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4811
آخرين بروز رساني : 1397/12/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rajaei
مهندس مصطفی رستمی نجف آبادی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5055
آخرين بروز رساني : 1397/03/21
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rostami
دکتر بابک رفیعی علوی علویجه
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 2025
آخرين بروز رساني : 1397/02/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rafii
حسن رجبی نژاد مقدم پاپکیاده
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 10898
آخرين بروز رساني : 1396/10/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rajabinejad
مهندس حسن رضوان
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4905
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rezvan
حمید رضا روحانی راوری
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 4364
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rouhani