هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر بهادر زمانی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 13526
آخرين بروز رساني : 1398/07/23
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zamani
دکتر ایمان زکریایی کرمانی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 35502
آخرين بروز رساني : 1396/04/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zakariaei