هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر نادر شایگان فر
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 7920
آخرين بروز رساني : 1397/12/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shayganfar
دکتر احمد شاهیوندی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 62475
آخرين بروز رساني : 1397/12/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shahivandi
دکتر محمود شکوهی دولت آبادی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2598
آخرين بروز رساني : 1397/12/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shokuhi
محمد رضا شیروانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 65953
آخرين بروز رساني : 1397/03/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shirvani
مهندس بهروز شهبازی چگنی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7755
آخرين بروز رساني : 1396/07/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shahbazi
دکتر علی شجاعی اصفهانی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 6341
آخرين بروز رساني : 1394/03/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shojaeiesfahani
دکتر مینو شفائی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6504
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shafaei
دکتر زاهد شفیعی
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 10459
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/z.shafiei
دکتر مهرنوش شفیعی سرارودی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 5945
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/m.shafiei