هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر احمد صالحی کاخکی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 12477
آخرين بروز رساني : 1398/02/31
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehikakhki
حمید صادقیان کرد آبادی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 17343
آخرين بروز رساني : 1398/02/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sadeghian
دکتر مجید صالحی نیا
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6046
آخرين بروز رساني : 1396/04/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehinia
دکتر زینب صابر
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 6827
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saber