هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر صدر الدین طاهری
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 24742
آخرين بروز رساني : 1397/09/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/taheri
دکتر زهره طباطبایی جبلی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 7459
آخرين بروز رساني : 1394/05/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/tabatabaei
دکتر محمد تقی طغرایی
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 2155
آخرين بروز رساني : 1397/12/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/toghrayee