هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر مجید فدائی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 384440
آخرين بروز رساني : 1403/04/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/fadaei
دکتر امیر مسعود فریدی زاد
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 14598
آخرين بروز رساني : 1403/02/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/faridizad
حمید فرهمند بروجنی
گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 13568
آخرين بروز رساني : 1393/12/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/farahmand