هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر مجید فدائی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 43765
آخرين بروز رساني : 1395/09/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/fadaei
مجید فتحی زاده
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3838
آخرين بروز رساني : 1396/03/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/fathizadeh
مهندس امیر مسعود فریدی زاد
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6851
آخرين بروز رساني : 1396/12/21
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/faridizad
حمید فرهمند بروجنی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5716
آخرين بروز رساني : 1393/12/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/farahmand