هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر مهدی محمودی کامل آباد
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 25101
آخرين بروز رساني : 1403/02/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mahmoudi
Google Scholar
دکتر رامین مدنی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 30019
آخرين بروز رساني : 1402/05/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/madani
دکتر نیلوفر ملک
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 15838
آخرين بروز رساني : 1402/05/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/malek
دکتر فروغ مهیار
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 26792
آخرين بروز رساني : 1402/04/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mahyar
دکتر امیر عباس محمدی راد
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 13425
آخرين بروز رساني : 1402/02/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohamadirad
دکتر سیده هما مؤذن جمشیدی
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 351600
آخرين بروز رساني : 1401/04/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moazenjamshidi
دکتر محسن مصلحی
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 8050
آخرين بروز رساني : 1400/08/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moslehi
دکتر محمود محمدی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 382187
آخرين بروز رساني : 1400/07/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohamadi
دکتر محسن محمدی آچاچلویی
گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 13508
آخرين بروز رساني : 1399/09/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohammadiachachlouyi
دکتر فرناز معصوم زاده جوزدانی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 680442
آخرين بروز رساني : 1399/01/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/masoumzadeh
دکتر محمد مرتضوی
گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 14203
آخرين بروز رساني : 1397/12/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mortazavi
مهندس مهدی معینی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 14262
آخرين بروز رساني : 1394/03/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moeini