هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر شهریار ناسخیان
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 12970
آخرين بروز رساني : 1397/10/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Nasekhian
دکتر همایون نورائی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6568
آخرين بروز رساني : 1397/07/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nooraie
دکتر فرشاد نصراللهی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8599
آخرين بروز رساني : 1396/08/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasrollahi
دکتر مهین نسترن
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 18416
آخرين بروز رساني : 1395/09/08
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nastaran
دکتر صمد نجارپور جباری
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4733
آخرين بروز رساني : 1395/12/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/najarpour
دکتر ابوذر ناصحی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 5825
آخرين بروز رساني : 1397/02/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasehi
دکتر افسانه ناظری
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 5381
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nazeri
دکتر رضا نصر اصفهانی
گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 8947
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasr
دکتر محمدرضا نیلفروشان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6885
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nilforoushan