هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر ناصر یارمحمدیان
گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 11372
آخرين بروز رساني : 1398/08/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yarmohammadian
دکتر ملیکا یزدانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 1347
آخرين بروز رساني : 1398/07/23
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yazdani
حسن یزدان پناه
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 6657
آخرين بروز رساني : 1394/03/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/h.yazdanpanah