هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر ناصر یارمحمدیان
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 12780
آخرين بروز رساني : 1398/11/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yarmohammadian
دکتر ملیکا یزدانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 1768
آخرين بروز رساني : 1398/07/23
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yazdani
حسن یزدان پناه
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 7044
آخرين بروز رساني : 1394/03/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/h.yazdanpanah