هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر ناصر یارمحمدیان
گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 9977
آخرين بروز رساني : 1397/12/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yarmohammadian
دکتر ملیکا یزدانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 358
آخرين بروز رساني : 1398/01/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yazdani
حسن یزدان پناه
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 6142
آخرين بروز رساني : 1394/03/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/h.yazdanpanah