هيأت علمي تمام وقت
طرح مشمولان
مأمور
جستجوی الفبایی
دکتر رضا ابوئی
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 85312
آخرين بروز رساني : 1397/12/21
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/abouei
دکتر احمد شاهیوندی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 62230
آخرين بروز رساني : 1397/12/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shahivandi
مهندس محمد صادق سهرابی
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 24398
آخرين بروز رساني : 1398/01/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sohrabi
حمید صادقیان کرد آبادی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 17158
آخرين بروز رساني : 1398/01/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sadeghian
دکتر شهریار ناسخیان
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 13370
آخرين بروز رساني : 1397/10/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Nasekhian
حسن رجبی نژاد مقدم پاپکیاده
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 10476
آخرين بروز رساني : 1396/10/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rajabinejad
دکتر همایون نورائی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7262
آخرين بروز رساني : 1397/12/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nooraie
دکتر فرهاد باباجمالی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 8767
آخرين بروز رساني : 1395/06/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/babajamali
دکتر بهنام پدرام
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 10256
آخرين بروز رساني : 1398/02/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/pedram
دکتر محمود رضا ثقفی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 9959
آخرين بروز رساني : 1397/10/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saghafi
دکتر احمد صالحی کاخکی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 12153
آخرين بروز رساني : 1398/01/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehikakhki
محمد رضا شیروانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 65894
آخرين بروز رساني : 1397/03/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shirvani
دکتر ناصر یارمحمدیان
گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 9940
آخرين بروز رساني : 1397/12/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yarmohammadian
دکتر رسول بیدرام
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 16404
آخرين بروز رساني : 1396/09/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bidram
دکتر سیدهاشم حسینی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 10965
آخرين بروز رساني : 1396/03/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hosaini
دکتر غلامرضا هاشمی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 7976
آخرين بروز رساني : 1397/11/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hashemi
دکتر ایمان زکریایی کرمانی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 34879
آخرين بروز رساني : 1396/04/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zakariaei
دکتر صدر الدین طاهری
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 24229
آخرين بروز رساني : 1397/09/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/taheri
دکتر فرشاد نصراللهی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 9170
آخرين بروز رساني : 1396/08/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasrollahi
دکتر بهادر زمانی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 12114
آخرين بروز رساني : 1397/12/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zamani
دکتر فرهاد خسروی بیژائم
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 5968
آخرين بروز رساني : 1397/12/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/khosravi
دکتر امیر حسین کریمی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 7811
آخرين بروز رساني : 1398/01/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/karimi
دکتر مائده السادات قوام نیا
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 3755
آخرين بروز رساني : 1397/11/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghavamnia
دکتر سید میرحسین علامه
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 7062
آخرين بروز رساني : 1397/03/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/alameh
دکتر پریسا داروئی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 2779
آخرين بروز رساني : 1398/01/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/darouei
دکتر مرتضی حصاری
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 24470
آخرين بروز رساني : 1394/10/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hesari
دکتر محمود قلعه نویی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 15258
آخرين بروز رساني : 1394/03/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghalehnoee
دکتر فرناز معصوم زاده
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 1966
آخرين بروز رساني : 1397/08/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/masoumzadeh
دکتر محمود شکوهی دولت آبادی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2481
آخرين بروز رساني : 1397/12/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shokuhi
مهدی رجائی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4463
آخرين بروز رساني : 1397/12/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rajaei
دکتر شعبانعلی قربانی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4229
آخرين بروز رساني : 1397/08/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghorbani
دکتر محمدعلی حیدری جوزم
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 14444
آخرين بروز رساني : 1397/10/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/heidarijozam
دکتر مهین نسترن
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 20113
آخرين بروز رساني : 1395/09/08
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nastaran
دکتر فروغ مهیار
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 17327
آخرين بروز رساني : 1397/12/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mahyar
دکتر بهاره تقوی نژاد
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 1438
آخرين بروز رساني : 1397/12/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/taghavinejad
دکتر حسین احمدی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 8848
آخرين بروز رساني : 1395/07/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ahmadi
دکتر مجید فدائی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 43755
آخرين بروز رساني : 1395/09/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/fadaei
مجید فتحی زاده
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3825
آخرين بروز رساني : 1396/03/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/fathizadeh
دکتر مهدی محمودی کامل آباد
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7583
آخرين بروز رساني : 1397/10/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mahmoudi
مهندس امیر مسعود فریدی زاد
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6844
آخرين بروز رساني : 1396/12/21
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/faridizad
دکتر امید عودباشی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 10951
آخرين بروز رساني : 1397/12/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/oudbashi
دکتر عیسی اسفنجاری کناری
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 8777
آخرين بروز رساني : 1395/08/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/esfanjary
جلیل جوکار
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 34223
آخرين بروز رساني : 1394/10/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/jokar
دکتر سیده هما مؤذن جمشیدی
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 11542
آخرين بروز رساني : 1396/10/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moazenjamshidi
دکتر عرفانه علامه
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11202
آخرين بروز رساني : 1397/10/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/allameh
دکتر محمد تقی طغرایی
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 1820
آخرين بروز رساني : 1397/12/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/toghrayee
دکتر سیدمحسن علوی نژاد
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 598
آخرين بروز رساني : 1398/01/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/alavinezhad
دکتر محمدرضا عمادی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 5290
آخرين بروز رساني : 1397/12/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/emadi
دکتر محمد مرتضوی
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 5835
آخرين بروز رساني : 1397/12/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mortazavi
رویا عزیزی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4637
آخرين بروز رساني : 1397/12/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azizi
دکتر محسن افشاری
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6932
آخرين بروز رساني : 1397/11/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/afshary
دکتر پرویز هلاکوئی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 2658
آخرين بروز رساني : 1397/07/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/holakouei
مهندس سعید علیاری
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7539
آخرين بروز رساني : 1397/11/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aliari
دکتر نادر شایگان فر
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 7747
آخرين بروز رساني : 1397/12/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shayganfar
دکتر غلامرضا کیانی ده کیانی
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5460
آخرين بروز رساني : 1394/05/23
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/kiani
دکتر صمد نجارپور جباری
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4921
آخرين بروز رساني : 1395/12/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/najarpour
دکتر داریوش مرادی چادگانی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4301
آخرين بروز رساني : 1397/11/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moradichadegani
دکتر ملیکا یزدانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 350
آخرين بروز رساني : 1398/01/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yazdani
دکتر شیما روشن ضمیر
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2459
آخرين بروز رساني : 1397/10/23
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/roshanzamir
دکتر علی تاج یار
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 3955
آخرين بروز رساني : 1398/01/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/tajyar
دکتر زهره طباطبایی جبلی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 7168
آخرين بروز رساني : 1394/05/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/tabatabaei
دکتر سید محمد امین امامی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 9999
آخرين بروز رساني : 1397/10/10
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/emami
میثم براری
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 9673
آخرين بروز رساني : 1395/08/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/barari
دکتر ابوذر ناصحی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 6182
آخرين بروز رساني : 1397/12/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasehi
دکتر محسن محمدی آچاچلویی
گروه آموزشی : باستان سنجی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5642
آخرين بروز رساني : 1394/09/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohammadiachachlouyi
دکتر ریحانه السادات سجاد
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 3167
آخرين بروز رساني : 1397/02/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sajad
مهدی ترمه باف شیرازی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 576
آخرين بروز رساني : 1397/09/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/termehbaaf
دکتر سجاد باغبان ماهر
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 1281
آخرين بروز رساني : 1397/02/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/baghban
دکتر مهرناز آزادی بویاغچی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 7650
آخرين بروز رساني : 1397/10/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azadi
مهرداد آقاشریفیان اصفهانی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 5578
آخرين بروز رساني : 1397/12/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aghasharifian
دکتر اصغر جوانی جونی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 8465
آخرين بروز رساني : 1396/11/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/javani
مهندس مصطفی رستمی نجف آبادی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4671
آخرين بروز رساني : 1397/03/21
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rostami
مهندس مهدی معینی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5123
آخرين بروز رساني : 1394/03/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moeini
مهندس بهروز شهبازی چگنی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7669
آخرين بروز رساني : 1396/07/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shahbazi
دکتر شاهین دبیریان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4562
آخرين بروز رساني : 1396/10/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/dabirian
حمید فرهمند بروجنی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5713
آخرين بروز رساني : 1393/12/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/farahmand
دکتر محمد مسعود
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11548
آخرين بروز رساني : 1395/09/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/masoud
دکتر محمود محمدی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 37478
آخرين بروز رساني : 1394/04/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohamadi
دکتر ندا ترابی فارسانی
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 22028
آخرين بروز رساني : 1394/09/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/torabi
دکتر احمد امین پور
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7894
آخرين بروز رساني : 1397/03/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aminpour
سیده مریم ایزدی دهکردی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 5119
آخرين بروز رساني : 1397/12/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/izadi
دکتر حمیدرضا بخشنده فرد
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 5296
آخرين بروز رساني : 1394/03/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bakhshandehfard
دکتر علیرضا خواجه احمدعطاری
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4109
آخرين بروز رساني : 1394/03/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/khajeh
دکتر بهار مختاریان
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 9624
آخرين بروز رساني : 1394/01/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mokhtarian
سعید عباسی
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4351
آخرين بروز رساني : 1394/02/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/abasi
دکتر مجید صالحی نیا
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5952
آخرين بروز رساني : 1396/04/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehinia
دکتر بابک رفیعی علوی علویجه
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 1473
آخرين بروز رساني : 1397/02/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rafii
حسن یزدان پناه
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 6130
آخرين بروز رساني : 1394/03/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/h.yazdanpanah
دکتر علی شجاعی اصفهانی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 6284
آخرين بروز رساني : 1394/03/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shojaeiesfahani
دکتر آمنه بختیار نصر آبادی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 2610
آخرين بروز رساني : 1397/02/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bakhtiar
مهدی پناهی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 485
آخرين بروز رساني : 1397/07/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/panahi
دکتر افسانه ناظری
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 5708
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nazeri
دکتر رضا نصر اصفهانی
گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 9355
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasr
دکتر محمدرضا نیلفروشان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7129
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nilforoushan
علیرضا واعظ
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 3723
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/vaez
دکتر نیما ولی بیگ
گروه آموزشی : مرمت ابنیه واحیاء بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 14001
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/valibeig
بدری حکیمیان
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 2886
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hakimian
دکتر مجتبی عطارزاده جوزدانی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 5072
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/atarzadeh
دکتر مریم عظیمی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6789
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azimi
دکتر مینو شفائی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6449
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shafaei
دکتر زاهد شفیعی
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 10342
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/z.shafiei
دکتر مهرنوش شفیعی سرارودی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 5910
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/m.shafiei
دکتر زینب صابر
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 6773
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saber
دکتر رامین مدنی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 9819
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/madani
امیر عباس محمدی راد
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 4471
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohamadirad
دکتر نیلوفر ملک
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5148
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/malek
دکتر قباد کیانمهر
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 4521
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/kiyanmehr
دکتر مهدی سعدوندی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6328
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Saedvandi
مهندس حسن رضوان
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 4608
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rezvan
حمید رضا روحانی راوری
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 4160
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rouhani
دکتر آرمین بهرامیان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7655
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bahramian
مهدی حامدی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 4269
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hamedi
عبدالعلی باقری
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 4759
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bagheri
مهندس روزبه پرچمی قهفرخی بختیاری
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 61351
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/parchami
دکتر محمدمهدی پوستین دوز
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5171
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/poustindouz
دکتر مرضیه پیراوی ونک
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 9278
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/piravi
دکتر فرشید ایروانی قدیم
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 12059
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/iravani
دکتر حسام اصلانی
گروه آموزشی : مرمت آثار
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 6020
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aslani
مهندس آرش ارباب جلفایی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 5563
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/arbab