هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر بهاره تقوی نژاد
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 11737
آخرين بروز رساني : 1402/11/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/taghavinejad
دکتر شعبانعلی قربانی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 14047
آخرين بروز رساني : 1400/12/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghorbani
دکتر مهدی دوازده امامی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 8015
آخرين بروز رساني : 1400/10/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/12emami
دکتر علیرضا خواجه احمدعطاری
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 11462
آخرين بروز رساني : 1400/07/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/attari
دکتر غلامرضا هاشمی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 16990
آخرين بروز رساني : 1399/11/08
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hashemi
دکتر مهرنوش شفیعی سرارودی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 13582
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/m.shafiei
دکتر قباد کیانمهر
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 11793
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/kiyanmehr