هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر فرهاد خسروی بیژائم
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 19802
آخرين بروز رساني : 1401/11/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/khosravi
دکتر صمد نجارپور جباری
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 10636
آخرين بروز رساني : 1400/12/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/najarpour
دکتر زینب صابر
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 14904
آخرين بروز رساني : 1399/12/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saber
میثم براری
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 16914
آخرين بروز رساني : 1395/08/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/barari
حسن یزدان پناه
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 11913
آخرين بروز رساني : 1394/03/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/h.yazdanpanah
سعید عباسی
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 9565
آخرين بروز رساني : 1394/02/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/abasi