هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر ملیکا یزدانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 8379
آخرين بروز رساني : 1401/12/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yazdani
محمد رضا شیروانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 169314
آخرين بروز رساني : 1401/10/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shirvani
رویا عزیزی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 10954
آخرين بروز رساني : 1400/09/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azizi
جلیل جوکار
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 138370
آخرين بروز رساني : 1394/10/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/jokar
دکتر زهره طباطبایی جبلی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 14392
آخرين بروز رساني : 1394/05/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/tabatabaei