هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر ملیکا یزدانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 10348
آخرين بروز رساني : 1402/12/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yazdani
محمد رضا شیروانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 291296
آخرين بروز رساني : 1402/11/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shirvani
دکتر زینب صابر
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 16855
آخرين بروز رساني : 1402/07/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saber
رویا عزیزی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 12232
آخرين بروز رساني : 1400/09/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azizi
جلیل جوکار
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 260471
آخرين بروز رساني : 1394/10/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/jokar
دکتر زهره طباطبایی جبلی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 16226
آخرين بروز رساني : 1394/05/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/tabatabaei