هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
حسن رجبی نژاد مقدم پاپکیاده
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 17954
آخرين بروز رساني : 1401/12/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rajabinejad
علیرضا واعظ
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 13465
آخرين بروز رساني : 1401/12/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/vaez
حمید صادقیان
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 26482
آخرين بروز رساني : 1401/09/03
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sadeghian
امیر عباس محمدی راد
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 10520
آخرين بروز رساني : 1400/04/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohamadirad
دکتر پریسا داروئی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 10846
آخرين بروز رساني : 1399/10/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/darouei
دکتر افسانه ناظری
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 12815
آخرين بروز رساني : 1399/02/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nazeri
دکتر فرناز معصوم زاده
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 202701
آخرين بروز رساني : 1399/01/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/masoumzadeh
مهدی ترمه باف شیرازی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 6367
آخرين بروز رساني : 1399/01/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/termehbaaf
دکتر ابوذر ناصحی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 12835
آخرين بروز رساني : 1399/01/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasehi
دکتر اصغر جوانی جونی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 17713
آخرين بروز رساني : 1398/08/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/javani
دکتر مجید فدائی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 145320
آخرين بروز رساني : 1398/05/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/fadaei
دکتر عبدالعلی باقری
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 11005
آخرين بروز رساني : 1398/03/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bagheri
دکتر سیدمحسن علوی نژاد
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 7237
آخرين بروز رساني : 1398/01/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/alavinezhad
دکتر محمدرضا عمادی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 13594
آخرين بروز رساني : 1397/12/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/emadi
مهدی پناهی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 6136
آخرين بروز رساني : 1397/07/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/panahi
مهدی حامدی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 9258
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hamedi
حمید رضا روحانی راوری
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 8921
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rouhani