هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر حمید صادقیان
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 27972
آخرين بروز رساني : 1402/06/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sadeghian
مهدی پناهی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 7005
آخرين بروز رساني : 1402/06/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/panahi
دکتر حمید رضا روحانی راوری
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 9738
آخرين بروز رساني : 1402/06/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rouhani
دکتر سیدمحسن علوی نژاد
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 8085
آخرين بروز رساني : 1402/06/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/alavinezhad
دکتر محمدهادی عیان بد
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 658
آخرين بروز رساني : 1402/05/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/AyanBod
دکتر پریسا داروئی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 11793
آخرين بروز رساني : 1402/04/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/darouei
Google Scholar
دکتر حسن رجبی نژاد مقدم پاپکیاده
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 19156
آخرين بروز رساني : 1402/04/10
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rajabinejad
دکتر علیرضا واعظ
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 15578
آخرين بروز رساني : 1402/03/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/vaez
دکتر امیر عباس محمدی راد
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 11555
آخرين بروز رساني : 1402/02/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohamadirad
دکتر افسانه ناظری
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 13939
آخرين بروز رساني : 1399/02/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nazeri
دکتر فرناز معصوم زاده جوزدانی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 384217
آخرين بروز رساني : 1399/01/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/masoumzadeh
مهدی ترمه باف شیرازی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 7176
آخرين بروز رساني : 1399/01/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/termehbaaf
دکتر ابوذر ناصحی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 13468
آخرين بروز رساني : 1399/01/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasehi
دکتر اصغر جوانی جونی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 18975
آخرين بروز رساني : 1398/08/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/javani
دکتر مجید فدائی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 236178
آخرين بروز رساني : 1398/05/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/fadaei
دکتر عبدالعلی باقری
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 11876
آخرين بروز رساني : 1398/03/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bagheri
دکتر محمدرضا عمادی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 14752
آخرين بروز رساني : 1397/12/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/emadi