هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر ملیکا یزدانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 10370
آخرين بروز رساني : 1402/12/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yazdani
Google Scholar
دکتر فرهاد خسروی بیژائم
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 22554
آخرين بروز رساني : 1402/11/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/khosravi
محمد رضا شیروانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 291315
آخرين بروز رساني : 1402/11/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shirvani
دکتر بهاره تقوی نژاد
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 11758
آخرين بروز رساني : 1402/11/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/taghavinejad
دکتر زینب صابر
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 16891
آخرين بروز رساني : 1402/07/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saber
دکتر مهدی رجائی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 12102
آخرين بروز رساني : 1402/07/10
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rajaei
سعید عباسی
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 11297
آخرين بروز رساني : 1402/04/31
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/abasi
دکتر ایمان زکریایی کرمانی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 43979
آخرين بروز رساني : 1402/04/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zakariaei
دکتر صمد نجارپور جباری
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 11912
آخرين بروز رساني : 1400/12/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/najarpour
دکتر شعبانعلی قربانی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 14076
آخرين بروز رساني : 1400/12/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghorbani
دکتر مهدی دوازده امامی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 8024
آخرين بروز رساني : 1400/10/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/12emami
رویا عزیزی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 12243
آخرين بروز رساني : 1400/09/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azizi
دکتر علیرضا خواجه احمدعطاری
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 11476
آخرين بروز رساني : 1400/07/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/attari
بدری حکیمیان
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 9112
آخرين بروز رساني : 1400/04/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hakimian
دکتر غلامرضا هاشمی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 17005
آخرين بروز رساني : 1399/11/08
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hashemi
میثم براری
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 18281
آخرين بروز رساني : 1395/08/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/barari
دکتر فرهاد باباجمالی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 16701
آخرين بروز رساني : 1395/06/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/babajamali
جلیل جوکار
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 260499
آخرين بروز رساني : 1394/10/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/jokar
دکتر زهره طباطبایی جبلی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 16256
آخرين بروز رساني : 1394/05/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/tabatabaei
حسن یزدان پناه
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 13616
آخرين بروز رساني : 1394/03/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/h.yazdanpanah
دکتر قباد کیانمهر
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 11800
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/kiyanmehr
دکتر مهرنوش شفیعی سرارودی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 13597
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/m.shafiei