هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر بهاره تقوی نژاد
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 12901
آخرين بروز رساني : 1403/04/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/taghavinejad
Google Scholar
دکتر فرهاد خسروی بیژائم
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 24276
آخرين بروز رساني : 1403/04/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/khosravi
دکتر ملیکا یزدانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 11441
آخرين بروز رساني : 1403/03/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yazdani
دکتر زهره طباطبایی جبلی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 17324
آخرين بروز رساني : 1403/03/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/tabatabaei
دکتر مهدی رجائی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 13145
آخرين بروز رساني : 1403/02/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rajaei
دکتر صمد نجارپور جباری
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 12699
آخرين بروز رساني : 1403/01/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/najarpour
Google Scholar
دکتر ایمان زکریایی کرمانی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 45116
آخرين بروز رساني : 1403/01/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zakariaei
محمد رضا شیروانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 408501
آخرين بروز رساني : 1402/11/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shirvani
دکتر زینب صابر
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 17928
آخرين بروز رساني : 1402/07/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saber
سعید عباسی
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 12211
آخرين بروز رساني : 1402/04/31
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/abasi
دکتر شعبانعلی قربانی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 15426
آخرين بروز رساني : 1400/12/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghorbani
دکتر مهدی دوازده امامی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 8887
آخرين بروز رساني : 1400/10/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/12emami
رویا عزیزی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 12937
آخرين بروز رساني : 1400/09/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azizi
دکتر علیرضا خواجه احمدعطاری
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 12190
آخرين بروز رساني : 1400/07/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/attari
بدری حکیمیان
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 9907
آخرين بروز رساني : 1400/04/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hakimian
دکتر غلامرضا هاشمی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 17874
آخرين بروز رساني : 1399/11/08
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hashemi
میثم براری
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 19081
آخرين بروز رساني : 1395/08/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/barari
دکتر فرهاد باباجمالی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 17740
آخرين بروز رساني : 1395/06/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/babajamali
جلیل جوکار
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 377470
آخرين بروز رساني : 1394/10/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/jokar
حسن یزدان پناه
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 14484
آخرين بروز رساني : 1394/03/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/h.yazdanpanah
دکتر قباد کیانمهر
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 12673
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/kiyanmehr
دکتر مهرنوش شفیعی سرارودی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 14425
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/m.shafiei