هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر ملیکا یزدانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 8379
آخرين بروز رساني : 1401/12/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yazdani
دکتر فرهاد خسروی بیژائم
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 19802
آخرين بروز رساني : 1401/11/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/khosravi
محمد رضا شیروانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 169314
آخرين بروز رساني : 1401/10/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shirvani
دکتر بهاره تقوی نژاد
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 9501
آخرين بروز رساني : 1401/09/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/taghavinejad
دکتر صمد نجارپور جباری
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 10635
آخرين بروز رساني : 1400/12/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/najarpour
دکتر شعبانعلی قربانی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 11859
آخرين بروز رساني : 1400/12/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghorbani
دکتر مهدی دوازده امامی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 6275
آخرين بروز رساني : 1400/10/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/12emami
رویا عزیزی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 10954
آخرين بروز رساني : 1400/09/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azizi
دکتر علیرضا خواجه احمدعطاری
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 9999
آخرين بروز رساني : 1400/07/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/khajeh
بدری حکیمیان
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 7735
آخرين بروز رساني : 1400/04/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hakimian
دکتر زینب صابر
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 14904
آخرين بروز رساني : 1399/12/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saber
مهدی رجائی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 10359
آخرين بروز رساني : 1399/12/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rajaei
دکتر غلامرضا هاشمی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 15197
آخرين بروز رساني : 1399/11/08
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hashemi
دکتر ایمان زکریایی کرمانی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 41556
آخرين بروز رساني : 1396/04/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zakariaei
میثم براری
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 16913
آخرين بروز رساني : 1395/08/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/barari
دکتر فرهاد باباجمالی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 15030
آخرين بروز رساني : 1395/06/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/babajamali
جلیل جوکار
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 138369
آخرين بروز رساني : 1394/10/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/jokar
دکتر زهره طباطبایی جبلی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 14390
آخرين بروز رساني : 1394/05/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/tabatabaei
حسن یزدان پناه
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 11913
آخرين بروز رساني : 1394/03/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/h.yazdanpanah
سعید عباسی
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 9563
آخرين بروز رساني : 1394/02/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/abasi
دکتر مهرنوش شفیعی سرارودی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 12068
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/m.shafiei
دکتر قباد کیانمهر
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 10380
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/kiyanmehr