هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر احمد شاهیوندی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 295095
آخرين بروز رساني : 1402/12/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shahivandi
دکتر مجید صالحی نیا
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 232289
آخرين بروز رساني : 1402/11/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehinia
Google Scholar
دکتر همایون نورائی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 22758
آخرين بروز رساني : 1402/11/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nooraie
دکتر مهدی محمودی کامل آباد
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 23808
آخرين بروز رساني : 1402/10/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mahmoudi
Google Scholar
دکتر شاهین دبیریان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 14083
آخرين بروز رساني : 1402/09/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/dabirian
دکتر شیما روشن ضمیر
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 14659
آخرين بروز رساني : 1402/07/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/roshanzamir
Google Scholar
دکتر محسن افشاری
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 25772
آخرين بروز رساني : 1402/07/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/afshary
Google Scholar
دکتر ابوذر صالحی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 248296
آخرين بروز رساني : 1402/05/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehi
Google Scholar
دکتر رامین مدنی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 28423
آخرين بروز رساني : 1402/05/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/madani
دکتر نیلوفر ملک
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 14836
آخرين بروز رساني : 1402/05/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/malek
دکتر فروغ مهیار
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 25767
آخرين بروز رساني : 1402/04/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mahyar
Google Scholar
دکتر محمود رضا ثقفی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 20841
آخرين بروز رساني : 1402/02/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saghafi
Google Scholar
دکتر فرشاد نصراللهی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 23749
آخرين بروز رساني : 1401/10/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasrollahi
Google Scholar
دکتر مینو شفائی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 16710
آخرين بروز رساني : 1401/09/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shafaei
دکتر مریم عظیمی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 18395
آخرين بروز رساني : 1401/02/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azimi
دکتر محمود محمدی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 265090
آخرين بروز رساني : 1400/07/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohamadi
دکتر عباس جهانبخش
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 9125
آخرين بروز رساني : 1400/02/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/jahanbakhsh
دکتر بهادر زمانی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 242932
آخرين بروز رساني : 1399/08/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zamani
مهندس سعید علیاری
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 15322
آخرين بروز رساني : 1399/03/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aliari
دکتر آرمین بهرامیان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 17660
آخرين بروز رساني : 1398/11/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bahramian
مهندس مصطفی رستمی نجف آبادی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11967
آخرين بروز رساني : 1398/07/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rostami
دکتر محمد مسعود
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 28384
آخرين بروز رساني : 1398/07/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/masoud
دکتر محمود شکوهی دولت آبادی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11948
آخرين بروز رساني : 1397/12/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shokuhi
دکتر امیر مسعود فریدی زاد
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 13569
آخرين بروز رساني : 1396/12/21
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/faridizad
دکتر بهروز شهبازی چگنی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 16402
آخرين بروز رساني : 1396/07/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shahbazi
دکتر مهین نسترن
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 247793
آخرين بروز رساني : 1395/09/08
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nastaran
دکتر محمود قلعه نویی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 29525
آخرين بروز رساني : 1394/03/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghalehnoee
مهندس مهدی معینی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 13416
آخرين بروز رساني : 1394/03/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moeini
مهندس حسن رضوان
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11596
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rezvan
دکتر مهدی سعدوندی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 15509
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Saedvandi