هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر احمد شاهیوندی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 412758
آخرين بروز رساني : 1403/03/10
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shahivandi
Google Scholar
دکتر محمود قلعه نویی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 82002
آخرين بروز رساني : 1403/02/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghalehnoee
دکتر مهدی محمودی کامل آباد
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 25101
آخرين بروز رساني : 1403/02/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mahmoudi
Google Scholar
دکتر مجید صالحی نیا
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 349642
آخرين بروز رساني : 1403/02/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehinia
دکتر امیر مسعود فریدی زاد
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 14598
آخرين بروز رساني : 1403/02/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/faridizad
Google Scholar
دکتر محمود رضا ثقفی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 22269
آخرين بروز رساني : 1403/01/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saghafi
Google Scholar
دکتر همایون نورائی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 24231
آخرين بروز رساني : 1403/01/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nooraie
Google Scholar
دکتر محسن افشاری
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 27540
آخرين بروز رساني : 1402/12/10
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/afshary
Google Scholar
دکتر شاهین دبیریان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 15076
آخرين بروز رساني : 1402/09/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/dabirian
دکتر شیما روشن ضمیر
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 15837
آخرين بروز رساني : 1402/07/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/roshanzamir
Google Scholar
دکتر ابوذر صالحی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 365577
آخرين بروز رساني : 1402/05/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehi
Google Scholar
دکتر رامین مدنی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 30019
آخرين بروز رساني : 1402/05/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/madani
دکتر نیلوفر ملک
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 15836
آخرين بروز رساني : 1402/05/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/malek
دکتر فروغ مهیار
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 26792
آخرين بروز رساني : 1402/04/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mahyar
Google Scholar
دکتر فرشاد نصراللهی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 25309
آخرين بروز رساني : 1401/10/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasrollahi
Google Scholar
دکتر مینو شفائی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 17719
آخرين بروز رساني : 1401/09/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shafaei
دکتر مریم عظیمی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 19678
آخرين بروز رساني : 1401/02/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azimi
دکتر محمود محمدی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 382187
آخرين بروز رساني : 1400/07/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohamadi
دکتر عباس جهانبخش
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10641
آخرين بروز رساني : 1400/02/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/jahanbakhsh
دکتر بهادر زمانی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 360379
آخرين بروز رساني : 1399/08/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zamani
مهندس سعید علیاری
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 16055
آخرين بروز رساني : 1399/03/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aliari
دکتر آرمین بهرامیان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 18980
آخرين بروز رساني : 1398/11/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bahramian
دکتر محمود شکوهی دولت آبادی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 12985
آخرين بروز رساني : 1397/12/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shokuhi
دکتر بهروز شهبازی چگنی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 17490
آخرين بروز رساني : 1396/07/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shahbazi
دکتر مهین نسترن
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 365160
آخرين بروز رساني : 1395/09/08
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nastaran
مهندس مهدی معینی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 14262
آخرين بروز رساني : 1394/03/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moeini
دکتر مهدی سعدوندی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 16494
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Saedvandi
مهندس حسن رضوان
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 12372
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rezvan