هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر احمد شاهیوندی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 68413
آخرين بروز رساني : 1399/12/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shahivandi
دکتر رامین مدنی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 16549
آخرين بروز رساني : 1399/11/21
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/madani
Google Scholar
دکتر محمود رضا ثقفی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 13185
آخرين بروز رساني : 1399/11/10
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saghafi
دکتر محمدرضا نیلفروشان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11443
آخرين بروز رساني : 1399/10/23
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nilforoushan
مهندس محمد صادق سهرابی
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 67109
آخرين بروز رساني : 1399/10/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sohrabi
دکتر همایون نورائی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 12347
آخرين بروز رساني : 1399/10/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nooraie
Google Scholar
دکتر ابوذر صالحی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 23570
آخرين بروز رساني : 1399/10/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehi
دکتر محسن افشاری
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10472
آخرين بروز رساني : 1399/09/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/afshary
دکتر احمد امین پور
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10842
آخرين بروز رساني : 1399/09/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aminpour
دکتر بهادر زمانی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 17710
آخرين بروز رساني : 1399/08/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zamani
دکتر مریم عظیمی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10110
آخرين بروز رساني : 1399/06/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azimi
مهندس سعید علیاری
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10136
آخرين بروز رساني : 1399/03/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aliari
مهندس روزبه پرچمی قهفرخی بختیاری
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 64467
آخرين بروز رساني : 1398/11/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/parchami
مجید فتحی زاده
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6512
آخرين بروز رساني : 1398/11/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/fathizadeh
دکتر مینو شفائی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 9143
آخرين بروز رساني : 1398/11/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shafaei
دکتر آرمین بهرامیان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10505
آخرين بروز رساني : 1398/11/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bahramian
دکتر مهدی محمودی کامل آباد
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11241
آخرين بروز رساني : 1398/08/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mahmoudi
مهندس مصطفی رستمی نجف آبادی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6730
آخرين بروز رساني : 1398/07/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rostami
دکتر محمد مسعود
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 18032
آخرين بروز رساني : 1398/07/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/masoud
دکتر شاهین دبیریان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7409
آخرين بروز رساني : 1398/06/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/dabirian
دکتر شیما روشن ضمیر
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6492
آخرين بروز رساني : 1398/06/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/roshanzamir
دکتر محمود شکوهی دولت آبادی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6075
آخرين بروز رساني : 1397/12/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shokuhi
مهندس امیر مسعود فریدی زاد
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8898
آخرين بروز رساني : 1396/12/21
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/faridizad
دکتر فرشاد نصراللهی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 14278
آخرين بروز رساني : 1396/08/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasrollahi
مهندس بهروز شهبازی چگنی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10539
آخرين بروز رساني : 1396/07/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/shahbazi
دکتر مجید صالحی نیا
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8312
آخرين بروز رساني : 1396/04/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehinia
دکتر مهین نسترن
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 23801
آخرين بروز رساني : 1395/09/08
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nastaran
دکتر محمود محمدی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 40865
آخرين بروز رساني : 1394/04/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/mohamadi
دکتر محمود قلعه نویی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 20421
آخرين بروز رساني : 1394/03/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghalehnoee
مهندس مهدی معینی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7955
آخرين بروز رساني : 1394/03/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/moeini
دکتر نیلوفر ملک
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7954
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/malek
مهندس حسن رضوان
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 6604
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rezvan
دکتر مهدی سعدوندی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 8929
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Saedvandi
دکتر محمدمهدی پوستین دوز
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 7430
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/poustindouz