مرتبه علمي : استادیار

 • دانشجویان کلاس درس رنگ ونقطه توجه کنند . با عرض پوزش کلاس روز شنبه مورخه 14/12/94 تشکیل نخواهد شد . جلسه جبرانی متعاقبا اعلام میگردد
 • به اطلاع دانشجویان گروه 1 و گروه 2 رشته فرش که با اینجانب در ترم بهمن 94 درس رنگ ونقطه (1) دارند ،می رساند برای حضور در کلاس لوازم ذیل را تهیه و در اولین جلسه به همراه خود داشته باشند. ----مداد نرم مشکی - مداد پاکن - کاغذ شطرنجی 180 بزرگ یک برگ - قلم مو ترجیحا با مارک وینزور یا رهاورد ، شماره 2 تعداد 2 عدد ، شماره های 5 و 6 و8 و 10 هرکدام یک عدد - کاتر کوچک 1 عدد - پالت رنگ تخم مرغی - کهنه تنظیف نیم متر - لباس کارگاهی .
 • به اطلاع دانشجویان رشته کتابت و نگارگری که با اینجانب درس هندسه نقوش 2 دارند می رساند به علت حضور درگردش علمی کلاس درس در روز چهارشنبه مورخه 94/8/27 تشکیل نخواهد شد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
 • دانشجویان محترم کارشناسی ارشد فرش در روز چهار شنبه 94/8/27 راس ساعت 7 صبح برای اجرای گردش علمی به مقصد شهرستان کاشان در دانشکده صنایع دستی حضور بهم رسانند . حضور کلیه دانشجویان الزامی است.
 • دانشجویان محترمی که در سنوات قبل با اینجانب پایان نامه گرفته اند چنانچه تا پایان آذر ماه سال 94 اقدام به تکمیل پژوهش خود ننمایند .اینجانب از ادامه کار با آنها معذور خواهم بود .
 • دانشجویان محترم کارشناسی و کارشناسی ارشد که با اینجانب پایان نامه گرفته اند موظفند روند پیشرفت کار را حد اقل هر دو هفته یکبار از طریق ایمیل گزارش دهند.لذا دفاع در زمانی قابل اجرا خواهد بود که ساعات حضور و راهنمایی کامل شده باشد..
 • دانشجویان ارشدفرش : روز چهارشنبه 94/8/13راس ساعت 9.30 دقیقه در دانشکده صنایع دستی برای بازدید از بازار فرش آماده باشند.
 • دانشجویان کارشناسی ارشد رشته فرش: موضوع درسی چهارشنبه تاریخ 94/8/6 بهره وری است. لطفا با مطالعه قبلی در کلاس حضور یابید.با سپاس - باباجمالی
 • دانشجویان دانشکده صنایع دستی : به اطلاع میرساند هرگونه برنامه فرهنگی و یا پیشنهادات در این رابطه با تایید دفتر روابط فرهنگی دانشکده قابلیت اجرا خواهد داشت .بدیهی است برنامه های بدون موافقت این دفتر فاقد اعتبار و اجرایی نخواهند بود . مسئول دفتر روایط فرهنگی دانشکده صنایع دستی
 • دانشجویان گروه کتابت و نگارگری ‏ دانشجویانی که در ترم جاری درس هندسه نقوش را اخذ نموده اند هنگام حضور در کلاس لوازم ذیل را به همراه داشته باشند.‏ ‏1-‏ مداد ‏2-‏ اتود 5/‏ ‏3-‏ مداد پاکن ‏4-‏ روان نویس مشکی 5/ سر پنبه ای‏ ‏5-‏ خط گش 40 سانتیمتری ‏6-‏ پرگار مهندسی ‏7-‏ گونیا 45 و 60 درجه ‏8-‏ کاغذ تمرین ‏9-‏ مقوا اشتنباخ یا فابریانو ‏A4‎‏ (15 عدد برای کارهای پایانی)‏ ‏10-‏ رنگ گواش 6 تایی رنگهای اصلی ‏11-‏ پالت تخم مرغی 12 - کاغذ شطرنجی ( مربع ، مثلث ، لوزی )
 • بسمه تعالی دانشجویان ورودی مهر ماه 1394 کارشناسی فرش دانشجویانی که در ترم جاری درس هندسه نقوش را اخذ نموده اند هنگام حضور در کلاس لوازم ذیل را به همراه داشته باشند.‏ ‏1-‏ مداد ‏2-‏ اتود 5/‏ ‏3-‏ مداد پاکن ‏4-‏ روان نویس مشکی 5/ سر پنبه ای‏ ‏5-‏ خط گش 40 سانتیمتری ‏6-‏ پرگار مهندسی ‏7-‏ گونیا 45 و 60 درجه ‏8-‏ کاغذ تمرین ‏9-‏ مقوا اشتنباخ یا فابریانو ‏A4‎‏ ( 30 عدد برای کارهای پایانی)‏ ‏10-‏ رنگ گواش 6 تایی رنگهای اصلی ‏11-‏ پالت تخم مرغی 12 - کاغذ شطرنجی ( مربع ، مثلث، لوزی )
مقالات

نوع مقاله :
1 کوپلينگ نظريه اي بنيادين در هويت مدني ايران

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات نواحي شهري
درجه مجله : علمي - پژوهشي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
2 آلومتري توليد يخ و هويت مکاني زيستگا ههاي ايران مرکزي ‏

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزي ‏محيطي‏
درجه مجله : علمي - پژوهشي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
3 تحول در علوم جغرافيايي رهواره اي در حوزه معرفت نبوي

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه تحقيقات ‏جغرافيايي
درجه مجله : علمي - پژوهشي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
4 هويت فضايي كانون هاي مدني ايران

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : كتاب(مناسبت‏)‏ جشن نامه دکتر پاپلي يزدي
درجه مجله : فاقد رتبه
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
5 كانون هاي مدني ايران

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : كتاب(يادنامه)دکتر فريد -گنجينه خاموش
درجه مجله : فاقد رتبه
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
6 آلومتري يخ پوشها و شكل گيري مدنيت كرمان ‏

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : جغرافيا و مطالعات ‏محيطي
درجه مجله : علمي - پژوهشي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
7 The contradictory nature of Spatial identify of Iran

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Basic and ‎Applied Scientific ‎
درجه مجله : علمي - پژوهشي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
8 زمين بوم هاي اجتماعي و افتراقهاي هنري در ايران (نمونه موردي فرش دستباف در ايران مركزي‏

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : هنر تطبيقي
درجه مجله : علمي - پژوهشي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
9 گستره جغرافيايي مدنيت در ايران وتاثير مکانهاي جغرافيايي بر هنر ‏و سبک فرش ايران

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1385
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : قالي ايران
درجه مجله : علمي - عمومي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
10 نقش صنايع رنگرزي الياف فرش در آلودگي زيست محيطي شهر اصفهان

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1384
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : قالي ايران
درجه مجله : علمي - عمومي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1