گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

مقالات

نوع مقاله :
1 The Exchange of Iranian Ideas on Alphabet Reformation with Design Solutions for Script Evolution

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : The International Journal of Visual Design
درجه مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2325-1581
دوره (جلد) : 14
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 23
صفحه پایان : 38
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
2 «طراحی پیام‌های بصری زیست‌محیطی در بسته‌بندی کالاهای مصرفی در پرتو گرافولوژی فرهنگی»

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی علوم و فنون بسته بندی
درجه مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 37
صفحه شروع : 14
صفحه پایان : 25
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
3 Epigraphic Samanid Slipware, A Reflection Of Ontological View Of Islamic Culture

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : In&Around. Ceramiche e comunità
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 55
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Farnaz Masoumzadeh - Hassanali Pourmand -
4 Symbolic Space of Writing in Decorative Kufic of Samanid Slipwares

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Materiale Textkulturen, Volume
درجه مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 978-3-11-0
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 20
صفحه شروع : 199
صفحه پایان : 213
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
5 «زبانِ بصریِ نوشتارِ سامانیان (قرن چهارم ق.) در پرتو اصول خط‌شناسی»

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نگره
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-4560
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 36
صفحه شروع : 38
صفحه پایان : 59
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرناز معصوم زاده - حسنعلی پورمند - محمد خزایی -
6 «زبان بصری محاجر کوفی تزیینی»

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2228-6039
دوره (جلد) : 20
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 59
صفحه پایان : 72
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرناز معصوم زاده - حسنعلی پورمند - محمد خزایی -
7 «رویکردهای عرفانی در طراحی کتیبه‌های کوفی معقد»

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نگره
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-4560
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 27
صفحه شروع : 5
صفحه پایان : 19
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرناز معصوم زاده - اصغر فهیمی فر - صداقت جباری -
8 «تنوع خط کوفی در کتیبه‌های سفال سامانی»

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2228-6039
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 42
صفحه شروع : 33
صفحه پایان : 44
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرناز معصوم زاده - صداقت جباری - صداقت جباری -
9 «الگوهای ترکیب‌بندی در کتیبه‌های سفال سامانی»

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2228-6039
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 40
صفحه شروع : 71
صفحه پایان : 80
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرناز معصوم زاده - صداقت جباری -

1