گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی معماری
مرتبه علمي : دانشیار

  • مخاطبان و دانشجويان محترم از طريق ايميل مي توانند با من در ارتباط باشند.
مقالات

نوع مقاله :
1 تعاملات اجتماعی و حیاط خانه های تاریخی در شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات جامعه شناختی شهری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 43
صفحه شروع : 133
صفحه پایان : 165
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پزمان ناظری - مریم قاسمی - محسن افشاری - نرگس کشتی ارای -
2 ارجاعات صورت‌گرایانه به پیشینه‌ معماری ایران به‌منظور هویت‌بخشی به مسکن معاصر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نامه معماری و شهرسازی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 36
صفحه شروع : 53
صفحه پایان : 74
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پریسا سعیدی - ابوذر صالحی - محسن افشاری -
3 تحلیل کاربرد نظریه قرارگاه رفتار در مطالعات رفتار- محیط مسکن (مورد پژوهی: محیط‌های مسکونی روستائی)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مرمت و معماری ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 31
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن افشاری -
4 رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﮐﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن 9 ﺗﺎ 12 ﺳﺎل

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : توسعه پایدار شهری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 19
صفحه پایان : 28
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سمیرا رضایی - محسن افشاری -
5 اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﺪاري ﻓﻀﺎﻫﺎي اﻗﺎﻣﺘﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮ اﺳﺎس ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎي رﻓﺘﺎري(ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي: ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : توسعه پایدار شهری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 27
صفحه پایان : 40
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سارا گودرزی - ریحانه السادات سجاد - محسن افشاری -
6 بازنمایی و گونه شناسی مولفه های هویت بخش محلۀ لنبان اصفهان در دورۀ قاجاریه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات جغرافیائی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 36
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 142
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهسا پایه دار - محسن افشاری - احمد امین پور -
7 بازنمایی گستره و عناصر شاخص محلۀ لنبان اصفهان در دورۀ قاجاریه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : شهر ایرانی اسلامی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 40
صفحه شروع : 5
صفحه پایان : 16
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهسا پایه دار - محسن افشاری -
8 تأثیر سطوح عوامل معنائی روش زندگی بر انتظام محیط‌های مسکونی با استناد به موردپژوهی محیط مسکونی روستائی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : معماري و شهرسازي ايران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن افشاری -

10.30475/ISAU.2020.242052.1474
9 بازخوانی شاخصه‌های منزلت اجتماعی در خانه‌‌های قاجاری، نمونه پژوهی اصفهان - محله حکیم

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه میسمی - مریم قاسمی سیچانی - محسن افشاری - فرزاد میرمجربیان - مرتضی نورایی -
10 تغییرات اجتماعی خانوار و نقش معنی در تطبیق محیط مسکن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : نامه معماري و شهرسازي
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 27
صفحه شروع : 59
صفحه پایان : 78
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
11 گونه‌شناسی معماری سیاه‌چادر ایل قشقائی. مرمت و معماری ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : مرمت و معماری ایران
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
12 مطالعه معنای خصوصیات مسکن بر اساس گسترش مدل ابزار غایت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : انديشه معماري
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 7
صفحه شروع : 107
صفحه پایان : 121
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهسا پايه دار - -
13 تبیین مؤلفه ها و پرسشنامه معانی سکونت و انتظام فضاهای زندگی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات معماری ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 17
صفحه شروع : 237
صفحه پایان : 251
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
14 فواصل فضائی و زمانی حریم در سکونتگاه‌های عشایری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مرمت و معماری ایران
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 154
صفحه شروع : 39
صفحه پایان : 51
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن افشاری -
15 Analysis of boushehr vernacular architecture formation in relation to the environment impact on human temperament

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Herald National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 92
صفحه پایان : 99
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ali Gadaali - Mohsen Afshari - Mehdi Saadvandi -
16 مقیاس‌های روش زندگی در مسکن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مسکن و محیط روستا
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 154
صفحه شروع : 3
صفحه پایان : 17
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن افشاری - شهرام پوردیهیمی -
17 توالی معنادار فعالیتها در مسکن، مطالعه موردي ايل قشقائي

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات معماری ایران
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 7
صفحه شروع : 5
صفحه پایان : 17
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن افشاری - شهرام پوردیهیمی -
18 سازگاري محيط با روش زندگي انسان، يك چارچوب نظري، يك مطالعه موردي

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مسکن و محیط روستا
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 152
صفحه شروع : 3
صفحه پایان : 17
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن افشاری - شهرام پوردیهیمی - بهرام صالح -
19 The Meanings of Spatial Sequences in Qashqai Dwelli

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Open House International
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 40
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 68
صفحه پایان : 75
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohsen Afshari - Henny Coolen -

1