گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
1 بررسی ریخت-گونه شناسانه بافت های مسکونی جدید در راستای بهینه سازی مصرف انرژی اولیه، نمونه موردی: سپاهان شهر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشریه علمی – پژوهشی مطالعات شهری
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : گلناز مرتضایی - محمود محمدی - فرشاد نصراللهی - محمود قلعه نویی -
2 Architektonishe Energiesparen im Iran

زبان اصلی : سایر
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1387
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2008
نام مجله به زبان اصلی : TU International, Zeitschrift für ausländische Absolventen der Technischen Universität Berlin
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 62
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی -
3 Smart Materials, Nano Coating and Reducing the Energy Consumption in city buildings

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Majlesi Journal of Energy Management
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2251-6255
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 17
صفحه پایان : 22
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی - ابراهیم مرادی - مریم رفیعی -
4 تهویه طبیعی در شوادون های شهر دزفول با بهره گیری از مدلسازی CFD

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : باغ نظر
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 30
صفحه شروع : 37
صفحه پایان : 48
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرتضی حزبئی - زهرا ادیب - فرشاد نصراللهی -
5 تأثیر چگونگی همجواری توده و فضا در بلوک های ساختمانی بر رفتار حرارتی درون بنا (نمونه موردی مسکن رایج در تهران)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی- پژوهشی معماری و شهرسازی (صفه)
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 63
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : هانیه صنایعیان - سید مجید مفیدی شمیرانی - فاطمه مهدی زاده سراج - فرشاد نصراللهی -
6 Architectural design optimization of school buildings for reduction of energy demand in hot and dry climates of Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2228-7337
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 23
صفحه شروع : 41
صفحه پایان : 50
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهسا سادات زمردیان - فرشاد نصراللهی -
7 Young Cities: The Key to CO2 Emission Savings

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Future Megacities
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 2
صفحه پایان : 2
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی - Jörg Huber -
8 Climate Responsive Architecture at the Example of the Mobile Learning Unit

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Architectural Progression: A Handbook
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2191-0723
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی -
9 Young Cities, Energieoptimiertes Entwerfen, Parameter des entwerfens

زبان اصلی : سایر
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Architektur und Nachhaltigkeit
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 978-3-7983
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 34
صفحه پایان : 39
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی -
10 Parametrisches Entwerfen, Energie- und Stoffströme, Parameter des entwerfens

زبان اصلی : سایر
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Architektur und Nachhaltigkeit
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 978-3-7983
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 72
صفحه پایان : 85
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Max Doelling - فرشاد نصراللهی -
11 Architectural Energy Efficiency for Arid and Semi-Arid regions

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : Future Megacities
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 5
صفحه پایان : 5
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی -
12 Energy Efficiency in Construction & Urban Development in Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2193-6099
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 24
صفحه پایان : 28
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی -
13 Pilot Project New Generation Office Building

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : Young Cities Research Paper series - Urban Energy Efficiency
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2193-6099
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 76
صفحه پایان : 83
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی - Steffan,Claus -
14 Project Dimension Energy: Architectural Energy Efficiency in Office and Residential Buildings

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : Young Cities Research Paper series - Urban Energy Efficiency
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2193-6099
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 134
صفحه پایان : 136
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی - Steffan,Claus -
15 Urban Energy Efficiency

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : Young Cities Research Paper series - Urban Energy Efficiency
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2193-6099
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 36
صفحه پایان : 39
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Seelig, Sebastian - فرشاد نصراللهی - Stellmacher, Florian - Nytsch-Geusen, Christoph -
16 بهره وری انرژی در بخش ساختمان و مسکن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : تازه های انرژی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2008-4137
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 20
صفحه شروع : 78
صفحه پایان : 80
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی -
17 بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت و ساز و شهرسازی در ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله به زبان اصلی : مجموعه مقالات تحقیقاتی پروژه شهرهای جوان- بهینه سازی شهری مصرف انرژی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2193-6099
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 28
صفحه پایان : 31
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی -
18 بهینه‌ سازی شهری مصرف انرژی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله به زبان اصلی : مجموعه مقالات تحقیقاتی پروژه شهرهای جوان- بهینه سازی شهری مصرف انرژی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2193-6099
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 44
صفحه پایان : 59
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : کریستوف نیچ گویزن - سباستین زیلیش - فرشاد نصراللهی -
19 پروژه پایلوت ساختمان اداری نسل جدید

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله به زبان اصلی : مجموعه مقالات تحقیقاتی پروژه شهرهای جوان- بهینه سازی شهری مصرف انرژی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2193-6099
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 98
صفحه پایان : 107
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی -
20 بعد انرژی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله به زبان اصلی : مجموعه مقالات تحقیقاتی پروژه شهرهای جوان- بهینه سازی شهری مصرف انرژی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2193-6099
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 140
صفحه پایان : 143
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی -
21 Energiesparhäuser im Iran

زبان اصلی : سایر
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2009
نام مجله به زبان اصلی : TU Berlin Intern, Die Hochschulzeitung der Technischen Universität Berlin
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی -
22 انواع قلعه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1383
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : اثر روانشناختی معماری بر انسان
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی -
23 اثر روانشناختی معماری بر انسان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1383
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله فنی و مهندسی راه و ساختمان و معماری
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی -
24 مرمت قلاع بختیاری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1383
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله گام نخست، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی -
25 اثر روانشناختی معماری بر انسان از دیدگاه اجتماعی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1383
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله گام نخست، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی -
26 بازنگری و نقد مرمت قلعه دزک

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1383
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله اجتماعی- فرهنگی بام ایران
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی -
27 مرمت قلاع بختیاری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1383
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله اجتماعی- فرهنگی بام ایران
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی -
28 فلسفه وجودی قلاع در منطقه بختیاری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1383
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : هفته نامه زاگرس، استان چهارمحال و بختیاری
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی -
29 قلعه و انواع آن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1383
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : هفته نامه زاگرس، استان چهارمحال و بختیاری
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی -
30 تاریخ بختیاری از آغاز تا اسلام

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1383
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2004
نام مجله به زبان اصلی : هفته نامه زاگرس، استان چهارمحال و بختیاری
درجه مجله : علمي - عمومی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 1
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشاد نصراللهی -

1