دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
1 مطالعه هنر سرمه‌دوزی استان اصفهان با رویکرد آینده‌پژوهی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2024
نام مجله به زبان اصلی : هنرهای صناعی ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : معصومه قاسمی فلاورجانی - ایمان زکریایی کرمانی -
2 مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش فرش اردبیل با فرش جمهوری آذربایجان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2024
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ایمان زکریایی کرمانی - شقایق مرادزاده -
3 مطالعه تطبیقی آرایه درخت در قالی‌های صفوی و قاجار

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2024
نام مجله به زبان اصلی : نگارینه هنر اسلامی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد امین حاجی زاده - سیدرضا حسینی - علی اصغر شیرازی - مهدی کشاورزافشار - ایمان زکریایی کرمانی -
4 مطالعه‌ی تطبیقی ساختارهای فرم، سبک و گونه‌های جانوری در گبه‌های شیری فارس و قالی‌های شیری چین

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2024
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات ایرانی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 22
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 44
صفحه شروع : 371
صفحه پایان : 407
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ایمان زکریایی کرمانی - زهرا کارگر -
5 مطالعه تطبیقی عناصر فرمی قالی طرح هزارگل گورکانیان هند و ناظم قشقایی فارس در راستای روابط میان فرهنگی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2024
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات شبه قاره هند
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ایمان زکریایی کرمانی - فروزان سلیمی -
6 بررسی آینده محتمل در تجاری‌سازی پژوهش‌های مقطع کارشناسی ارشد فرش دانشگاه هنر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : هنرهای صناعی اسلامی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 37
صفحه پایان : 48
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ایمان زکریایی کرمانی - زهرا کارگر - فرهاد باباجمالی - بیژن اربابی -
7 طبقه‌بندی فرش‌های امضادار محمد ارجمند کرمانی از منظر طراحی و عوامل موثر بر شکل‌گیری آن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : هنرهای صناعی ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 133
صفحه پایان : 156
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فائزه جعفری محمدآبادی - صمد سامانیان - ایمان زکریایی کرمانی -
8 شناسایی و تدوین راهبردهای توسعه استفاده از رنگزاهای طبیعی در هنر صنعت فرش دستباف

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات در دنیای رنگ
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 51
صفحه پایان : 61
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اخترالسادات موسوی - ایمان زکریایی کرمانی - علی حاجی غلام سریزدی -
9 مطالعۀ تطبیقی نقوش قالی‌های موجود در نگاره‌های دورۀ تیموری ایران با قالی‌های موسوم به هولباین عثمانی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش هنر
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 23
صفحه شروع : 43
صفحه پایان : 58
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ایمان زکریایی کرمانی - مجید جعفری گوجانی -
10 بازخوانی قالی میرزا کوچک منسوب به کاشان از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : کاشان شناسی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 123
صفحه پایان : 148
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید محمد رضا طبسی - ایمان زکریایی کرمانی -
11 بازخوانی قالی "مام‌وطن" از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : هنرهای صناعی ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 83
صفحه پایان : 100
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید محمد رضا طبسی - یمان زکریایی کرمانی -
12 معناکاوی نقش مایه درخت کهنسال در نگاره خون دماغ شدن اسکندر و آسائیدن او از هفت اورنگ جامی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : هنرهای زیبا هنرهای تجسمی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 27
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 27
صفحه پایان : 37
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم رحمتی - ایمان زکریایی کرمانی -
13 آرمان‌گرایی اسطوره‌ای در معناکاوی قالی‌های گونۀ هوشنگ‌شاهی عصر قاجار

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات ایرانی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 21
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 41
صفحه شروع : 273
صفحه پایان : 316
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ایمان زکریایی کرمانی - مجید جعفری گوجانی -
14 شناخت و تحلیل شیوه‌های پیرنگ‌سازی در تاریخ بیهقی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 74
صفحه شروع : 165
صفحه پایان : 183
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : امیر حسین عسگری - ایمان زکریایی کرمانی - نادر شایگان فر -
15 شناسایی و ارزیابی شایستگی‌های حرفه ای مورد نیاز دانش آموختگان دوره کارشناسی صنایع دستی ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : مبانی هنرهای تجسمی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 156
صفحه پایان : 170
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسین نوروزی قره قشلاق - ایمان زکریایی کرمانی - احمدرضا نصر اصفهانی -
16 بازشناسی تاریخی وجوه ملّی‌گرایی در قالی‌های تصویری عصر پهلوی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : گلجام
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 40
صفحه شروع : 45
صفحه پایان : 58
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید محمد رضا طبسی - ایمان زکریایی کرمانی -
17 بازخوانی قالی هوشنگ شاه با دیپلمات‌های فرنگی از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : گلجام
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 39
صفحه شروع : 107
صفحه پایان : 130
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید محمد رضا طبسی - ایمان زکریایی کرمانی -
18 مطالعه هنر سبدبافی استان کهگیلویه و بویراحمد با رویکرد آسیب شناسی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : هنرهای صناعی اسلامی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 144
صفحه پایان : 156
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ثریا مرتضوی کریک - ایمان زکریایی کرمانی - باقر مومنیان -
19 آینده پژوهی هنر گیوه‌بافی شهرستان دهاقان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : هنرهای صناعی ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2645-7709
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 37
صفحه پایان : 50
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ایمان زکریایی کرمانی - افسانه رحیمی -
20 برنامه‌ریزی راهبردی در هنر فیروزه‌تراشی شهر مشهد و راهکارهای برای توسعه آن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : هنرهای صناعی اسلامی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 65
صفحه پایان : 79
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ایمان زکریایی کرمانی - سکینه مرادی بجستانی -
21 آسیب‌شناسی دانش بومی کاغذ‌سازی سنتی ایران به منظور مطابق‌سازی با نیازهای جامعه‌ی معاصر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : نگارینه هنر اسلامی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 22
صفحه شروع : 38
صفحه پایان : 54
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ایمان زکریایی کرمانی - سمیه اعلایی -
22 A Comparative Study of Professional Competencies of HandiCrafts in a Few Countries and Explaining Its Neglected Aspects in the Iranian Undergraduate Curriculum

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : Bagh-e-Nazar
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 18
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 98
صفحه شروع : 33
صفحه پایان : 44
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Hossein Norouzi Gharagheshlagh - Iman Zakariaee Kermani - Amadreza Nasr Esfahani -
23 مطالعه سبک شناسی تاریخی قالیهای بافته شده در دوران شاه طهماسب اول.

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : رهپویه هنرهای تجسمی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 59
صفحه پایان : 71
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ندا سادات ملکوتی - ایمان زکریایی کرمانی - بدری حکیمیان - فرهاد باباجمالی -
24 بازنمایی استحاله انسان زمینی به انسان قدسی در نگاره های دو حاشیه از قالی‌های صفوی به روش معناکاوی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : نگره
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 57
صفحه شروع : 103
صفحه پایان : 117
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ندا سادات ملکوتی - ایمان زکریایی کرمانی -
25 تبیین عوامل مؤثر بر اقتصاد دست‌بافته‌های کاربردی عشایر بختیاری در جامعه معاصر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 111
صفحه پایان : 136
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ندا کیانی - ایمان زکریایی کرمانی - ثریا معمار -
26 تحلیل انسان شناسانه فرش سیستان و بلوچستان با رویکرد فرهنگی-اعتقادی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : گلجام
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 38
صفحه شروع : 31
صفحه پایان : 45
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : الهه شیخی - ایمان زکریایی کرمانی - فرهاد باباجمالی -
27 واکاوی آسیب‌های مرتبط با دست‌بافته‌های عشایر بختیاری در سبک زندگی معاصر با تكيه بر آرای پیر بوردیو

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : نگارینه هنر اسلامی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 20
صفحه شروع : 117
صفحه پایان : 136
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ندا کیانی - یمان زکریایی کرمانی - ثریا معمار -
28 تحلیل گفتمانی تاثیرات فرهنگ دینی در فرش اهدایی ناصرالدین شاه به پزشک یهودی دربار ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : گلجام
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 36
صفحه شروع : 85
صفحه پایان : 105
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فائزه قملاقی - ایمان زکریایی کرمانی - مهدی کشاورز افشار - بیژن اربابی -
29 تفسیر معنایی-محتوایی گونه های نقش پرنده در فرش چهارمحال و بختیاری با رویکرد نمادشناسی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : گلجام
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 36
صفحه شروع : 219
صفحه پایان : 246
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عاطفه حیدری سورشجانی - یمان زکریایی کرمانی - نادر شایگان فر - عباس قنبری عدیوی -
30 خوانش فلسفی از فیلم ماتریکس بر اساس مکتب شک ‎گرایی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : رسانه‌های دیداری شنیداری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 30
صفحه شروع : 108
صفحه پایان : 133
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابوالفضل عابدی - ایمان زکریایی کرمانی - سیدحسن حسینی - اصغر فهیمی فر -

1 2