گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
1 مطالعه تطبیقی تزئینات معماری در نگاره‌های شاهنامه بایسنقری و هفت‌اورنگ ابراهیم میرزا

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : دو فصلنامه علمی مطالعات تطبیقی هنر
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 18
صفحه شروع : 51
صفحه پایان : 70
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : غلامرضا هاشمی - علیرضا شیخی - فهیمه دولت آبادی -
2 بررسی تطبیقی پارادایم قاب در نگاره‌های هفت‌اورنگ فریر و شاهنامه شاه‌تهماسبی و تحلیل آن بر اساس نظریه بازتاب

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی پژوهشی خراسان بزرگ
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 22516131
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 21
صفحه پایان : 38
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : غلامرضا هاشمی -
3 تطبیق نقشمایه دیو در نگاره های نسخه رامایانای فریر با نمونه های قبل و همزمان با آن از منظر شمایل نگارانه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : دو فصلنامه مطالعات شبه قاره
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-5710
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0.15
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 38
صفحه شروع : 235
صفحه پایان : 260
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ثمین مدبر - غلامرضا هاشمی - زهره طباطبایی -
4 بررسی و شناخت ویژگی های گیوه آجیده (صنایع دستی بومی منطقه سنجان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 7
صفحه شروع : 35
صفحه پایان : 48
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
5 منظره پردازی و منظره پردازان ایرانی در عصر صفویه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : کتاب ماه هنر
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 160
صفحه شروع : 26
صفحه پایان : 34
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
6 نظری به جایگاه هندسه و نقوش هندسی در آرا متفکران یونانی و مسلمان

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : کتاب ماه هنر
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 165
صفحه شروع : 26
صفحه پایان : 31
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
7 تأثیرسنت های تصویری ساسانی بر نگارگری مکتب شیراز در عهد آل اینجو

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : دو فصلنامه مطالعات تطبیقی هنر
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 16
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
8 پژوهشی پیرامون بنیان های معنایی قاب در هنر ایران قبل از اسلام

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی پژوهشی نگره
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 30
صفحه شروع : 21
صفحه پایان : 33
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
9 منصور و میر مصور، تصحیح یک اشتباه تاریخی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی پژوهشی خراسان بزرگ
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 28
صفحه شروع : 89
صفحه پایان : 106
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1