مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
1 چهارچوب نظری برای حقوق فضایی مردم، از منظر فقه و حقوق اسلامی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش¬های معماری اسلامی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2382-980x
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0.1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.1
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 148
صفحه پایان : 162
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حمیدرضا آرامی - مهدی محمودی کامل آباد -
2 وجوه و حدود دانش سازه در فرایند طراحی معماری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشریه صفه
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 28
ضریب تاثیر مجله : 0.13
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 19
صفحه پایان : 32
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجید احمدنژاد کریمی - مریم عظیمی - -
3 تبیین پارامترهای کیفی و معیارهای ارزیابی تعامل میان فرم و سازه در معماری امروز ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشریه هنرهای زیبا معماری و شهرسازی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 24
ضریب تاثیر مجله : 0.5
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 19
صفحه پایان : 28
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عیسی حجت - مریم زندیه وکیلی - -
4 ملاحظات معماری زمینه¬گرا در خیابان چهارباغ عباسی اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : مرمت و معماری ایران
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0.06
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.03
شماره مجله : 18
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 10
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : هدیه گلشنی -
5 Reading The Role of Yard in House

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Architectural and Urban Development
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0.14
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 61
صفحه پایان : 70
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه پاداش -
6 The Role of Geometrical features in the Architectural-Structural interaction: Some Case Studies of the Iranian Ancient Architecture

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Frontiers of Structural and Civil Engineering
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 18508
دوره (جلد) : 18
ضریب تاثیر مجله : 1.58
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1.58
شماره مجله : 18
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 10
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم زندیه وکیلی - عیسی حجت -
7 مقایسه تطبیقی مولفه های پایداری زیست محیطی در باززنده سازی کاروانسراهای حوزه مرکز ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی –پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 102234
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0.05
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 10
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شادی امینیان -
8 Practical concepts of structure for architecture students

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Engineering and Applied Sciences
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0.18
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 12
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 10
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : جواد طباطبایی - مهیار جاویدروزی -
9 Structural concepts’ instruction model for architecture students regarding motivation and creativity promotion

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : International journal of civil engineering & technology
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 4.16
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 10
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : جواد طباطبایی - مهیار جاویدروزی -

1