گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
1 نقش ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر روند عکاسی مستند ایران در دوره ی اصلاحات (با تاکید بر آرای دو جامعه شناس هنر، جورج لوکاچ و آرنولد هاوزر)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : جامعه شناسی سیاسی ایران
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 11
صفحه شروع : 5732
صفحه پایان : 5750
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید علی روحانی -
2 نقش عکاسی مستند در دوران انقلاب و جنگ با تأکید بر برخی از آرای جورج لوکاچ و آرنولد هاوزر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : باغ نظر
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 0.76
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 117
صفحه شروع : 33
صفحه پایان : 46
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید علی روحانی -

1