گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مدیریت ساخت

مقالات

نوع مقاله :
1 بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تخطی هزینه در پروژه‌های ساخت با به‌کارگیری رویکرد ترکیبی پویایی سیستم و دیمتل

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : مجله علمی – پژوهشی مهندسی عمران شریف
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 13
صفحه پایان : 28
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
2 مدلسازی پویا نیاز به نیروی کار در پروژه های ساخت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : مجله علمی – پژوهشی مهندسی عمران شریف
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 69
صفحه پایان : 79
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
3 پیاده سازی و استمرار ساخت ناب با استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : مجله علمی – پژوهشی مهندسی سازه و ساخت
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 93
صفحه پایان : 111
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
4 مدلسازی پویایی توسعه منابع انسانی در پروژه های ساخت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : مجله علمی – پژوهشی مهندسی سازه و ساخت
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 32
صفحه شروع : 246
صفحه پایان : 266
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1