گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي

مقالات

نوع مقاله :
1 تأثیر ملاحظات مرتبط با مصالح در ماندگاری بناهای پیش از 1300 هجری شمسی در فلات مرکزی ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پدافند غیر عامل
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیما خالقیان - ابوذر صالحی -
2 تأثیر روش های ساخت در افزایش عمر مفید بناهای پیش از 1300 هجری شمسی در فلات مرکزی ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پدافند غیر عامل
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 44
صفحه شروع : 33
صفحه پایان : 45
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نیما ولی بیگ - ابوذر صالحی - سیما خالقیان -
3 ارجاعات صورت گرایانه به پیشینه معماری ایران به منظور هویت بخشی به مسکن معاصر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نامه معماری و شهرسازی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پریسا سعیدی - ابوذر صالحی - محسن افشاری -
4 تأثیر تداوم کارکرد در ماندگاری بافت تاریخی شهر زواره

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات تاریخ فرهنگی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 40
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 25
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیما خالقیان - ابوذر صالحی -
5 عوامل مؤثر بر خوانش‌پذیری در شعر حافظ و تناظر آن با ویژگی‌های مسکن خوانش‌پذیر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات ادبیات تطبیقی
درجه مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهشید کریمی - ابوذر صالحی -
6 عوامل معمارانۀ تأثیرگذار بر ماندگاری معماری سنتی ناحیۀ فلات مرکزی ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مرمت و معماری ایران
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 25
صفحه شروع : 73
صفحه پایان : 83
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیما خالقیان - ابوذر صالحی -
7 هستی‌شناسی مکان تاریخی -تأملی هستی‌شناسانه در مکان تاریخی در پرتو اصالت وجود

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های معماری اسلامی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 20
صفحه پایان : 33
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابوذر صالحی - فرهنگ مظفر - هادی ندیمی -
8 نظم مکان ساز

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : مجموعه مقالات رواق نظر (ده مقاله در معماری)
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

کتاب مجموعه مقالات با عنوان «رواق نظر، ده مقاله در معماری» شامل مقالات پژوهشی مستخرج از پایان نامه های نظری کارشناسی ارشد معماری یزد می باشد. این مجموعه مقالات تحت راهنمایی استاد محترم، جناب دکتر هادی ندیمی تهیه و در انتشارات فرهنگستان هنر چاپ شده است. (با پیشگفتاری از جناب دکتر ندیمی و مقدمه دکتر محمد رضا اولیاء)
9 هویت مکان های تاریخی در بستر تغییر، تحقیق در مبنای نظری مواجهه هویت مکان های تاریخی با تغییر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : مرمت و معماری ایران
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 11
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 12
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابوذر صالحی - هادی ندیمی - فرهنگ مظفر -

1