مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
1 Emami, M. A., (2002), „Mineralogische Untersuchungen zur Arch?ometallurgie von Toroud, Iran“, Diplomarbeit, Juhannes Gutenberg Universit?t, Mainz, not Published, Archive of Deutsche Bergbau Museum-Boc

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2002
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

Diplomarbeit
2 Emami, S.M.A., (2008), „Mineralogisch chemische Untersuchungen zur Archaeometrie elamischer Keramiken aus Khousestan, Iran" Dissertation, Universitaet Siegen, URN: nbn:hbz:467-3603

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2008
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

Dissertation
3 .Oudbashi, O., Emami, M. A., Davami, P., (2012), Bronze in Archaeology: A Review of the Archaeometallurgy of Bronze in Ancient Iran in Copper Alloy (Chapter 7), InTech Publication, ISBN: 978-953-308-3

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
4 Emami, M. A., Volkmar, J. & Trettin, R., (2011), Characterization of Ancient Ceramic Matrices with High Resolution Microscopy Methods in Laser Scanning, Theory and Applications (Chapter 15), Austria,

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
5 Emami, M.A., (2002), “Archaeometallurgical investigation in central Iran”. Gozaraesh-e Mah, Iran Cultural Heritage Organization, vol. 25. Pp. 253-260

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2003
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
6 Emami M.A., (2003), “Mineralogical and metallurgical interpretation about ancient copper slags from Toroud, central Iran”; Gozaraesh-e Mah, Iran Cultural Heritage Organization, vol. 29. Pp. 265-272

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2003
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
7 Emami, M. A., (2004), „Review on quarry methods for stone cutting as well as mining in Fars“, Cheshmeh, vol. 6. Pp. 8-16

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2005
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
8 Emami M. A., (2005), „Review on archaeometallurgy of copper around Hallil Roud Rabor – Baft zone “, Cheshmeh, vol. 5. Pp. 40-44

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2005
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
9 Emami, M.A., (2005), “Experimental and Petrological Studies of Ancient Slags to define the paragenesis of ore deposits.”, Year Book of Iranian Mining Engineer. Vol. 1. pp. 63-78.

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2005
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
10 Emami, M. A. & Volkmar, J, & Trettin, R., (2008), Quantitative characterization of damaging mechanisms in ancient ceramics by quantitative X-ray powder diffraction, polarization microscopy, confocal l

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2009
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
11 Emami, M. A., Kowald, T. & Trettin, R., (2009), Mineralogical and chemical investigation on the recrysatallization process during sintering in face-interface areas in ancient ceramic matrices. Materia

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2009
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
12 Emami, M. A. & Yaghmaei, B., (2009), Remote sensing methods for investigation and recognition of the ancient mining activities (case study on Cu-Fe-Mn mineralization in western part of central iranian

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2009
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
13 Oudbashi, O. & Emami, M. A., (2010), A note on the corrosion morphology of some midlle elamite copper aloy artefacts from Haft-Tappeh, south west Iran. Studies in Conservation , issue 55, vol 1, pp.20

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
14 Emami, M. A. & Trettin, R., (2010), Phase generating processes in ancient ceramic matrices through microstructure investigation with high resolution microscopy methods. Journal of Advanced Microscopy

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
15 Emami, M. A. (2011), QXRD, XRF and optical microscopy applied to characterization and provenance of ancient ceramics from Haft Teppeh (1500 – 1150 BC), southwest Iran, 2011, IOP Conf. Series: Material

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
16 Emami, M. A. (2012), Preliminary studies on mining methods used in Sivand quarries during the Achaemenian period in Fars province, Iran, Journal of Geologia Colombiana, vol. 35, pp. 175-185

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
17 Emami, M. & Trettin, R., (2012), Mineralogical- chemical investigations on the ceramic technology in ?o?? Zanbil, (Iran, 1250 BC), Periodico di Mineralogia, vol.81, 3, 359-377

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
18 Emami, M., Trettin, R., (2013), High Tech in 5100 BC; multianalytical approach for characterisation of decorated pottery from Tappeh-Zaghe, vol. 29/2, 134-139

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
19 Emami, M. & Bigham, M., (2013), Mechanism of Corrosion due to Unalloyed Copper Inclusion in Ancient Bronzes, Surface Engineering, vol. 29/2, 128-133

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
20 Oudbashi, O., Emami, M., Malekzadeh, M., Hassanpour, A., Davami, P., (2013), Archaeometallurgical studies on the bronze vessels from "Sangtarashan", Lorestan, Iran, Iranica Antiqua, vol. XL VIII, 14

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
21 Oudbashi, O., Emami, M., Ahmadi, M., Davami, P., (2013), Micro-stratigraphical investigation on corrosion

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
22 Oudbashi, O., Emami, M., davami, P., Ahmadi, H., (2014), Archaeometallurgy and Smelting Technology of Copper in Haft Tappeh Ancient Site of Khouzestan; second Millennium BC, Journal of Metallurgical E

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
23 Emami, M., (2014), “TOROUD”, The Late Motion for As-Sb Bearing Cu Production from 2nd Millennium Bc in Iran: An Archaeometallurgical Approach, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 14, No 2

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
24 Noghani, S., Emami, M., (2014), Mineralogical Phase Transition on Sandwich-like Structure of Clinky Pottery

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
25 Ghobadi, A., Emami, M., Aslani, H., (2014), Hydrogeological Survey for Interpretation of Damaging Process in Ancient Grave of Naqsh-e-Rostam, Iran, Journal of Geological Resource and Engineering, 3 (2

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1