دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
1 رابطه برخی از عناصر وحدت بخش در بافت تاریخی اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1385
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نما
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1028-9747
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 143
صفحه شروع : 73
صفحه پایان : 75
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
2 عوامل تاثیرپذیری دیوارنگاره های سنتی از شیوه اروپایی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1385
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : ادبیات و علوم انسانی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1680-1342
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 45
صفحه شروع : 165
صفحه پایان : 181
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
3 نقش عملکردی ابعاد شکلی و محتوایی دیوارنگاره ها در تداوم بخشی به هویت در منظر شهری اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : نامه هنرهاي تجسمي و كاربردي
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 15
صفحه شروع : 61
صفحه پایان : 80
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدتقی آشوری - اصغر کفشچیان مقدم -
4 چگونگی انطباق پذیری مؤلفه های هویت مندی مکان با نقوش دیوارنگاری در معابر شهری اصفهان با تاکید بر نقش مخاطب

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات تطبيقي هنر
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2345-3842
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 10
صفحه شروع : 51
صفحه پایان : 66
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدتقی آشوری - اصغر کفشچیان مقدم -

1