مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
1 نماد و نمون قدمگاه در تاریخ شرق با تأکید بر نگارة قدمگاه فالنامه طهماسبی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 24
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 69
صفحه پایان : 80
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ناهید جعفری دهکردی -
2 عرفان اسلامی و آداب معنوی آموزش هنر (با تأکید بر فتوت‌نامه‌ها)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش‌نامه ادیان و مذاهب
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 10
صفحه شروع : 117
صفحه پایان : 139
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سعید بینای مطلق -
3 مقایسه دیدگاه حکیم مدرس زنوزی و بانو امین در توحید ذات

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 10
صفحه شروع : 119
صفحه پایان : 130
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نفیسه اهل سرمدی -
4 ابن عربی و نظریه تقلید از خدا

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : خردنامه صدرا
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 74
صفحه شروع : 115
صفحه پایان : 130
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نفیسه اهل سرمدی -
5 توحید از دیدگاه بانو امین

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نفیسه اهل سرمدی -

1