گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
1 تحلیل عوامل مؤثر بر تحقق شهروند بیوفیلیک (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : توسعه پایدار شهری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید محمد شکرانی - احمد شاهیوندی -
2 دژ شهرنشینی و عرصه های نیمه عمومی:انگاشتی زمینه ایی از مفهوم شهر محله کردی در سسندج

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1403
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه شهر پایدار
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : کیومرث نعیمی - احمد شاهیوندی - بهادر زمانی - کیومرث ایراندوست - هوشمند علیزاده -
3 ارزیابی توسعه فضای سبز خصوصی با رویکرد برنامه ریزی مشارکتی(مورد مطالعه: محله مهرآباد شهر اصفهان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علوم محیطی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 21
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 213
صفحه پایان : 232
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نرگس حسین پور محمد آبادی - احمد شاهیوندی - محمود محمدی -
4 الگوي مناسب ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي در ايران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مرمت و معماری ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عرفان پاکزاد - احمد شاهیوندی - کیومرث ایراندوست -
5 تاثير مولفه هاي محسوس و نامحسوس كالبدي بر ساختار محلات در بافت هاي تاريخي(مطالعه موردي: محله سيد محمود دزفول)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مرمت و معماری ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجتبی لر زنگنه - افسانه طالبی - احمد شاهیوندی -
6 سنجش شاخص هاي خلق حس مكان در توسعه هاي جديد شهري، نمونه مورد مطالعه: (شهرك قدس قم)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات شهری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2717-4417
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 47
صفحه شروع : 51
صفحه پایان : 64
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شیرین اسلامی - احمد شاهیوندی -
7 Investigating the level of citizen participation in waste recycling stations in Isfahan Metropolis, Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Environmental and Health Engineering
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2277-9183
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 7
صفحه پایان : 16
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Samaneh Rahimi Madiseh - Mahmoud Ghalehnoee - Ahmad Shahivandi - Sara Hemat -
8 واکاوی قیاسی مفهوم سرزندگی شهری با سرزندگی تاریخی و بومی در شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مرمت و معماری ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : ۲۵۳۸-۲۶۲۴
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : طیبه فارسی - شهریار ناسخیان - احمد شاهیوندی -
9 تدوين الگوي نظري كاربست برنامه ريزي فضايي راهبردي با رويكرد نهادگرايي در شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مرمت و معماری ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی هنردان - احمد شاهیوندی - رضا نصر اصفهانی -
10 تحلیل عوامل موثر بر تنوع پذیری ساختار کالبدی- فعالیتی محلات شهرهای جدید (مطالعه موردی : شهر جدید شاهین شهر اصفهان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات ساختار و کارکرد شهری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 31
صفحه شروع : 7
صفحه پایان : 31
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد شاهیوندی - افسانه طالبی - زهرا فیاض -
11 تحلیل ابعاد هویتی شهرک‌های جدید و اثرگذاری آن بر احساس تعلق شهروندان (مطالعه‌ موردی: سپاهان‌شهر اصفهان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : جغرافیا و توسعه فضای شهری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : DOI: 10.22
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 16
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد شاهیوندی - نوشین بیگدلی - افسانه طالبی -
12 بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای ایمنی گروه های آسیب پذیر در تقاطع های شهری(نمونه موردی: سه راه تهران پارس)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : جغرافیا و توسعه فضای شهری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : DOI: 10.22
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 15
صفحه شروع : 103
صفحه پایان : 122
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سارا رمضانی؛ احمد شاهیوندی -
13 ارزیابی پس از بهره برداری یک پاتوق شهری جهت بررسی اثرات آن بر ارتقای سرزندگی(نمونه موردی: پاتوق های شهری در معبر تاریخی- طبیعی شهر اصفهان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه آمایش محیط
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2008-613X
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 47
صفحه شروع : 145
صفحه پایان : 162
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : طیبه فارسی - شهریار ناسخیان - احمد شاهیوندی -
14 شناسایی متغیرهای کلیدی مؤثر بر توسعه میان افزا در بافت های ناکارآمد مرکزی شهر با بهره گیری از آینده پژوهی، مطالعه موردی: محله شهشهان شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش و برنامه ریزی شهری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2476-3845
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 46
صفحه شروع : 84
صفحه پایان : 93
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم عرب - احمد شاهیوندی - داریوش مرادی -
15 برنامه ریزی ساختار کالبدی- فعالیتی با تأکید بر تنوع پذیری(مطالعه موردی محلات شاهین شهر اصفهان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : جغرافیا و توسعه فضای شهری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2538-3299
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : افسانه طالبی ورنوسفادرانی - احمد شاهیوندی - داریوش مرادی -
16 تحلیلی بر سیاست های کاهش مسکن غیر رسمی در ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مطالعات مدیریت شهری
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 39
صفحه شروع : 35
صفحه پایان : 49
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد شاهیوندی - کامیار عبده خدا -
17 بکارگیری فرآیند تولید برنامه راهبردی با هدف کاهش خطرپذیری اثرات خشکسالی بر سکونت در شهر اصفهان با استفاده از فن تحلیل عرصه‌های تصمیم‌گیری مرتبط (AIDA)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات جغرافیایی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2538-4384
دوره (جلد) : 34
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 455
صفحه پایان : 469
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مسعود قاسمی - داریوش مرادی - احمد شاهیوندی - محمود محمدی -
18 The Analysis of the Ecosystem Capacity of Semirom County in the direction of Return Migration Planning

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Research and Rural Planning
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2322-2514
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Zahra Sadat Fayyaz - Ahmad Shahivandi - Zahed Shafiee -
19 اصول ساماندهی حفاظت مبنای معابر تاریخی به روش الگو برداری قیاسی از تجارب ساماندهی ایران و سایر کشورها

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مرمت و معماری ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : ۲۵۳۸-۲۶۲۴
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 23
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : طیبه فارسی - احمد شاهیوندی - شهریار ناسخیان -
20 آینده نگری تاب آوری مسکن در منطقه 8 اصفهان با استفاده از روش تلفیقی سناریو پردازی و تحلیل اثرات متقاطع

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه ساختار و کارکرد شهری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 22
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد شاهیوندی - مسعود قاسمی - نیلوفر راست قلم -
21 ارزیابی اثرات جریان توزیع اشتغال بر دگرگونی شبکه شهری در مجموعه شهری اصفهان با بکارگیری روش تحلیل شبکه اجتماعی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : آمایش سرزمین
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 103
صفحه پایان : 125
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نیلوفر راست قلم - داریوش مرادی - احمد شاهیوندی - محمود محمدی -
22 ارزیابی میزان آسیب پذیری محیط شهری براساس اصول پدافند غیرعامل(مطالعه موردی: شهر همدان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی برون دانشگاهی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2322-4118
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد شاهیوندی - حجت شیخی -
23 تدوین الگوی برنامه ریزی راهبردی محله محور با تأکید بر رویکرد شهر سالم مطالعه موردی: محله ساربان شهر بجنورد

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضاهای شهری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2538-3299
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرزانه شیخ زاده - محمود محمدی - احمد شاهیوندی -
24 ارزیابی اثرات رقابت پذیری بر دگرگونی شبکه شهری به کمک روش تحلیل شبکه اجتماعی(مورد مطالعه شهر اصفهان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشریه علمی و پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمود محمدی - احمد شاهیوندی - داریوش مرادی - نیلوفر راست قلم -
25 سنجش اثر پاتوق‌هاي شهري بر اعتلاي سرزندگي با تکنيک P.O.E(نمونه موردي: پاتوق شهري پنجره نياصرم در امتداد محور تاريخي طبيعي نياصرم اصفهان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمي و پژوهشي آمايش محيط
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : طيبه فارسي - شهريار ناسخيان - احمد شاهيوندي -
26 تدوين مدل نظري مؤلفه هاي مؤثر بر سرزندگي اجتماعي خيابان(مطالعه موردي: خيابان تاريخي سپه اصفهان)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمي و پژوهشي مرمت و معماري،
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم علیپور اصفهانی - بهادر زمانی - احمد شاهیوندی -

در دست چاپ
27 تدوین معیارهای کاربردی سنجش کیفیت محیط زیست شهری در محله های مرکزی کلان شهر همدان (نمونۀ مطالعاتی: محلۀ آقاجانی بیگ)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-5362
دوره (جلد) : 29
ضریب تاثیر مجله : 304
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 65
صفحه پایان : 90
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهرا بشیری - احمد شاهیوندی - علی براتیان -
28 اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین بر ساختار کالبدی- فضایی شهر با رویکرد شهر خلاق

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات شهری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2322-2875
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 25
صفحه شروع : 77
صفحه پایان : 90
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد شاهیوندی - الهام موسوی پور -
29 مدل سازی سیستم حمل و نقل عمومی و حضور افراد کم توان در فضاهای شهری اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله مطالعات ناتوانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : ۲۸۴۰-۲۳۲۲
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد شاهیوندی - شیرین صفری -
30 سنجش میزان آسیب‏پذیری محلات شهری در تطابق با اصول پدافند غيرعامل مطالعه‏ی موردي: شهر شهرکرد

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دو فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بحران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : P2345-3915
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 11
صفحه شروع : 47
صفحه پایان : 62
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد شاهیوندی -

1 2 3