مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
1 • تحليل نقش متقابل وقف و شهرسازي (برنامه ريزي فضايي - کالبدي، راهبردي جديد در توسعه و بهره وري بهينه موقوفات)

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1379
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : وقف ميراث جاويدان
درجه مجله : علمي - تخصصي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

محمدي،محمود
2 20. برنامه ريزي استراتژيك بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري ( با تاكيد بر تكنيك يكپارچه سازي اراضي

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1385
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مسكن و محيط روستا، شماره 116،
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

علي وزيري نصيرآباد ، محمود محمدي
3 19. استفاده از مدل SWOT در ارزيابي توان امنيت گردشگري خارجي شهر اصفهان

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله: دانش انتظامي » بهار 1391 - شماره 54
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

محمدي،محمود؛ شاهيوندي،احمد؛ کوناني،دلاور
4 18. ارزيابي توزيع فضايي شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در مناطق چهارده گانه شهرداري اصفهان

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، شماره 70
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

احمد شاهيوندي ، حميدرضا وارثي، محمود محمدي
5 17. تحليلي تطبيقي از تاثير ويژگي هاي درك شده از محيط بر روي گزينه سفر

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مهندسي ترافيك، شماره 51
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

محمود محمدي، عنايت اله ميرزايي ، عبدالحسين ظريفيان مهر
6 16. بررسي چالش هاي توسعه شهر جديد مجلسي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي دلفي فازي

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه برنامه ريزي فضايي جغرافيا، سال دوم، شماره 2،
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

دكتر محمود محمدي ، يونس چنگلوايي
7 15. فضاهاي عمومي شهري، تحقق تعاملات اجتماعي در بافتهاي تاريخي (نمونه موردي: شهرقديم لار)

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دو فصلنامه مرمت و معماري ايران، شماره 4،
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

محمود محمدي، مريم عظيمي، حامد مقدم، مجتبي رفيعيان
8 14. تحليل فضايي قابليت هاي شهر اصفهان جهت تحقق شهر الكترونيك

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه ساخت شهر، شماره 20،
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

احمد شاهيوندي، حميد رضا وارثي، محمود محمدي
9 13. تدوين راهكارهايي براي ساماندهي و احياي ماديهاي بافت قديم شهر اصفهان

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دو فصلنامه مرمت و معماري ايران، شماره 5،
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

صديقه كلانتري، محمود محمدي
10 12. مدل سازي گسترش شهر در اراضي پيراموني با استفاده از سلول هاي خودكار (CA) و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي: منطقه 7 اصفهان)

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي، شماره 18
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

محمود محمدي، احسان مالكي پور ، عليرضا صاحبقراني
11 11. سنجش شاخص هاي موثر بر مطلوبيت محلات شهري با استفاده از معادله رگرسيوني چند متغيره(مطالعه موردي: محلات شهر اصفهان)

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه برنامه ريزي فضايي جغرافيا، سال سوم، شماره 3
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

محمود محمدي، احمد شاهيوندي ، آرزو ايزدي
12 10. بررسي نقش صنايع و خوشه هاي فرهنگي و خلاق درمرمت بافت هاي تاريخي - شهري

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دو فصلنامه مرمت و معماري ايران، شماره 6،
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

محمود محمدي، يونس چنگلوايي
13 9. تحليل چند متغيره تاثير ويژگي هاي طراحي محل بر رفتار سفر: نمونه موردي: 10 محله در شهر اصفهان

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشريه نامه معماري و شهرسازي، شماره 12
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

محمود محمدي، عنايت اله ميرزايي
14 8. ارزش گذاري اقتصادي خانه هاي تاريخي محله جلفاي اصفهان براساس مفهوم تمايل به پرداخت با رويكرد منفعت اجتماعي

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دو فصلنامه مرمت و معماري ايران، شماره 7
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

رسول بيدرام، محمود محمدي، هاجر ناصري اصفهاني
15 7. زمين بوم هاي اجتماعي و افتراق هاي هنري در ايران نمونه موردي فرش دستباف در ايران مركزي

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دو فصلنامه مطالعات تطبيقي هنر، شماره 7
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

فرهاد باباجمالي*، محمدحسين رامشت، محمود محمدي، ابراهيم مقيمي
16 6. ارزيابي اثربخشي مشوق هاي محرك حفاظت از خانه هاي با ارزش تاريخي (مطالعه موردي: بناهاي تاريخي محله جلفاي اصفهان)

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه اقتصاد و مديريت شهري، شماره 6
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

محمود محمدي، رسول بيدرام، هاجر ناصري اصفهاني
17 5. تبيين يك چهارچوب مفهومي براي «شهر اسلامي»

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه روش شناسي علوم انساني ، شماره 80،
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

احسان بابائي سالانقوچ ، محمد مسعود ، محمود محمدي
18 4. سنجش كيفيت محيط سكونت در محلات شهر اصفهان از ديد مديران شهري

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه برنامه ريزي فضايي جغرافيا، سال چهارم، شماره 3،
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

محمود محمدي ، آرزو ايزدي
19 3. تحليل روابط همبستگي بين متغيرهاي شكل شهر و رفتار سفر (نمونه موردي: محلات قديم و جديد شهر اصفهان)

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دو فصلنامه فناوري حمل و نقل، شماره 23،
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

محمود محمدي، عنايت اله ميرزايي، حجت اله حاج علي اكبري
20 2. بررسي وضعيت مسكن براساس امكانات و تسهيلات اوليه در استان هاي ايران

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه برنامه ريزي فضايي جغرافيا، سال چهارم، شماره 4،
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

احمد شاهيوندي، محمود محمدي ، اعظم عباسي مزرعه شاهي
21 1. پهنه بندي بافت شهر با رهيافت برش عرضي نمونه موردي منطقه 1 شهر اصفهان

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دو فصلنامه مرمت و معماري ايران
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

محمود محمدي ، زهرا مهابادي

1