مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
1 از خانقاه تا مدرسه

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1377
سال ارائه مقاله (میلادی) : 1996
نام مجله به زبان اصلی : اثر
درجه مجله : علمي - عمومي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1