گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

تقديرنامه ها و افتخارات

1 دانشجوي ممتاز و رساله برتردکتري گردشگري

مرجع اهداء کننده : دومين جشنواره ناصر خسرو
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


2 دانشجوي نمونه درمقطع دکتري

مرجع اهداء کننده : دانشگاه اصفهان
مقام :
تاریخ : 1394/09/10


3 دانشجوي نمونه کشوري درمقطع کارشناسي ارشد

مرجع اهداء کننده : وزارت علوم
مقام :
تاریخ : 1390/10/151