گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

1 دانشجوي نمونه کشوري مقطع دکتري هنر

مرجع اهداء کننده : رياست جمهوري
مقام :
تاریخ : 1391/12/011