گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
مرتبه علمي : مربی

تقديرنامه ها و افتخارات

1 لوح افتخار

مرجع اهداء کننده : ايرسيکا و دانشگاه هنر اسلامي تبريز
مقام :
تاریخ : 1394/02/25


اين فستيوال در سطح بين المللي برگزار گرديد واز 35 کشور 150 هنرمند شرکت داشتند
2 لوح افتخار

مرجع اهداء کننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1379/10/07


برگزيد بخش مقالات چهارمين بيينال نگارگري ايران -موزه هنرهاي معاصر تهران

1