گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

1 جشنواره اصلاح الگوي مصرف در صنعت ساختمان و مسکن

مرجع اهداء کننده : مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن
مقام :
تاریخ : 1388/06/01


طرح «کاهش مصرف انرژي ساختمان ها با طراحي معماري»
2 رتبه ممتاز براي پايان نامه کارشناسي ارشد

مرجع اهداء کننده : دانشگاه تهران و فرهنگستان هنر
مقام :
تاریخ : 1382/06/01


اولين جشنواره دانشجويي معماري و شهرسازي
3 پايان نامه برگزيده دکتري در زمينه انرژي

مرجع اهداء کننده : وزارت نيرو
مقام :
تاریخ : 1390/06/01


هشتمين کنفرانس بين المللي انرژي
4 DAAD Price

مرجع اهداء کننده : German Academic Exchange Service (DAAD)
مقام :
تاریخ : 1388/06/01


5 پژوهشگر برتر انرژي

مرجع اهداء کننده : وزارت نيرو و وزارت نفت
مقام :
تاریخ : 1390/06/01


دومين کنفرانس و نمايشگاه مديريت و بهينه سازي انرژي
6 جايزه جهاني تهران

مرجع اهداء کننده : مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران
مقام :
تاریخ : 1390/10/17


هفتمين جشنواره بين المللي برترين هاي پژوهش و نوآوري مديريت شهري

1