دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

1 رتبة اول آزمون كتبي دكتري تخصصي باستان شناسي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه تربيت مدرس
مقام :
تاریخ : 1381/05/05


2 كسب رتبة سوم كشوري در آزمون كارشناسي ارشد رشتة باستان شناسي

مرجع اهداء کننده : سازمان سنجش آموزش کشور
مقام :
تاریخ : 1378/06/011