گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

1 استاد محبوب دانشگاه هنر اصفهان در سال تحصيِلي 94-93

مرجع اهداء کننده : معاونت دانشجويي و آموزشي و امورصنفي
مقام :
تاریخ : 1394/02/28


2 تقدير استاندار براي همكاري با كانون نخبگان جوان

مرجع اهداء کننده : استاندار اصفهان
مقام :
تاریخ : 1386/10/01


3 دانش آموخته برتر در مقطع كارشناسي ارشد

مرجع اهداء کننده : دانشگاه تهران
مقام :
تاریخ : 1380/07/01


كسب مقام سوم
4 دانش آموخته برتر در مقطع كارشناسي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه اصفهان
مقام :
تاریخ : 1378/07/01


كسب مقام دوم
5 پژوهشگر ممتاز دانشگاه هنر اصفهان در سال تحصيِلي 88-87

مرجع اهداء کننده : دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1388/10/01


6 استاد محبوب دانشگاه هنر اصفهان در سال تحصيِلي 89-88

مرجع اهداء کننده : دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1389/07/01


7 استاد محبوب دانشگاه هنر اصفهان در سال تحصيِلي 88-87

مرجع اهداء کننده : دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1388/07/01


8 استاد محبوب دانشگاه هنر اصفهان در سال تحصيِلي 87-86

مرجع اهداء کننده : دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1387/07/01


9 اخذ امتياز لازم براي استفاده از فرصت مطالعاتي در زمان دانشجويي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه اصفهان
مقام :
تاریخ : 1384/06/01


دوره شش ماهه در دانشگاه داندي اسكاتلند
10 دانش آموخته برتر در مقطع دکتري

مرجع اهداء کننده : دانشگاه اصفهان
مقام :
تاریخ : 1386/10/01


11 دانشجوي نمونه دکتري

مرجع اهداء کننده : دانشگاه اصفهان
مقام :
تاریخ : 1384/03/011