گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

  • با سلام. دانشجویان ارشد به زمان اعلام شده برای ارایه مدارک طرح خود توجه و دقت فرمایند.
تقديرنامه ها و افتخارات

1 استاد نمونه گروه معماري

مرجع اهداء کننده : دانشگاه هنر اسفهان
مقام :
تاریخ : 1387/10/15


2 استاد نمونه رشته معماري

مرجع اهداء کننده : دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1385/09/06


3 منتخب مسابقه معمار آسيا

مرجع اهداء کننده : Art & Architecture
مقام :
تاریخ : 1397/08/05


4 مهندس نمونه استان اصفهان

مرجع اهداء کننده : سازمان نظام مهندسي
مقام :
تاریخ : 1385/10/07


5 پروژه مسکوني افجد

مرجع اهداء کننده : بنياد مسکن اصفهان
مقام :
تاریخ : 1382/10/15


مسکوني هزار واحدي افجد در منطقه کليشاد اصفهان طراحي و در يک مسابقه محدود ارايه شد. اين کار اثري مشترک با مشاورين همگون اصفهان است.
6 طرح توسعه مسجد جامع خرمشهر

مرجع اهداء کننده : بنياد مستضعفان
مقام :
تاریخ : 1392/06/12


توسعه مسجد جامع خرمشهر به در مسابقه محدود از سوي بنياد مستضعفان به مسابقه گذاشته شد. اين کار نتيجه يک کار گروهي بود.
7 معمار منتخب در مسابقه ملي معمار

مرجع اهداء کننده : مجله معمار. وزارت راه و شهرسازي
مقام :
تاریخ : 1385/08/14


برژه مسکوني ارديبهشت واقع در شهر اصفهان و همجوار با مادي نياصرم طراحي و اجرا شده است.

1