گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر - گرایش تزئینات معماری و هنرهای سنتی

تقديرنامه ها و افتخارات

1 پژوهشگر برگزيده دانشگاهي (1398)

مرجع اهداء کننده : معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


2 پژوهشگر برگزيده دانشگاهي (1402)

مرجع اهداء کننده : معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1278/10/111