مرتبه علمي : مربی

  • هنرمند برگزيده سال 1401 در گروه هنر اسلامي
  • انتشار کتاب "هنر واقعیت افزوده " توسط انتشارات دانشگاه هنر اصفهان(اولین دوره نشر کتاب دانشگاه هنر اصفهان)
  • تاسیس اولین باشگاه کارآفرینی دانشجویی و خلق بازی پازل با به کارگیری هنر نگارگری و هندسه نقوش اسلامی به همراه ادبیات پارسی
  • چاپ کتاب "نگارگری در هنرهای جدید" نوشته محمد رضا شیروانی توسط انتشارات شهرداری اصفهان
تقديرنامه ها و افتخارات

1 هنرمند برگزيده سال 1400 در گروه هنر اسلامي

مرجع اهداء کننده : معاونت پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1400/09/26


1401
2 همايش جايگاه زنان در کار آفريني و توسعه پايدار

مرجع اهداء کننده : اتاق بازرگاني استان اصفهان
مقام :
تاریخ : 1396/06/16


3 داور سيزدهمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي و صنايع دستي امام رضا

مرجع اهداء کننده : معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1394/07/16


4 عضو شوراي سياستگزاري سيزدهمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي و صنايع دستي امام رضا

مرجع اهداء کننده : معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1394/07/16


5 داور همايش بين المللي هنر و صناعات در فرهنگ تمدن اسلامي با تاکيد بر هنرهاي رو به فراموشي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه هنر اصفهان و دانشگاه اصفهان
مقام :
تاریخ : 1395/02/23


داوري 12 مقاله
6 گواهي شرکت در دوره آموزشي داوري نشان مرغوبيت صنايع دستي يونسکو

مرجع اهداء کننده : سازمان يونسکو و معاونت صنايع دستي
مقام :
تاریخ :


7 برگزيده سومين جشنواره ملي ثقلين در بخش تصوير سازي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ :


8 مشارکت در برگزاري کارگاههاي آموزشي مطالعات هنر

مرجع اهداء کننده : سرپرست دانشکده هنراديان و تمدن ها
مقام :
تاریخ : 1393/01/31


سه روزه با عناوين: مطالعات هنرهاي تجسمي و شهر مطالعات رسانه و فيلم مطالعات فرهنگي هنر
9 مشارکت در برگزاري کارگاه آموزشي بوم سازي در عمل و نظر

مرجع اهداء کننده : سرپرست دانشکده هنراديان و تمدن ها
مقام :
تاریخ : 1392/12/03


کارگاه دو روزه 3و 4 اسفند
10 طراحي پروژه بسته بندي صنايع دستي استان لرستان

مرجع اهداء کننده : معاونت صنايع دستي استان لرستان
مقام :
تاریخ :


سالهاي 90 و 91
11 طراحي وب سايت هنرمندان صنايع دستي اصفهان

مرجع اهداء کننده : معاونت صنايع دستي استان اصفهان
مقام :
تاریخ : 1392/06/10


www.isfahan-handicrafts.ir
12 طراحي و اجراي پروژه بسته بندي صنايع دستي استان اصفهان

مرجع اهداء کننده : معاونت صنايع دستي استان اصفهان
مقام :
تاریخ : 1392/12/15


سالهاي 91 و 92
13 ساخت انيميشن ترويج خريد صنايع دستي ايراني

مرجع اهداء کننده : معاونت صنايع دستي استان اصفهان
مقام :
تاریخ : 1392/12/15


14 اخذ گرانت پژوهانه با امتياز 45 سال 1393

مرجع اهداء کننده : معاون پژوهش و فناوري دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1393/12/12


15 داوري مقالات هفته پژوهش

مرجع اهداء کننده : معاون پژوهش و فناوري دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ :


سالهاي 92 ، 93و 94
16 طراحي بروشور انگليسي معرفي دانشگاه هنر اصفهان

مرجع اهداء کننده : دفتر همکاري هاي بين الملل دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1393/08/25


17 طراحي سايت انگليسي دانشگاه هنر اصفهان

مرجع اهداء کننده : دفتر همکاري هاي بين الملل دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1393/08/251