مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

1 پژوهشگر جوان ممتاز دانشگاه هنر اصفهان 1386

مرجع اهداء کننده : دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


2 رتبه برتر در اولين نمايشگاه سالانه انجمن نقاشان اصفهان

مرجع اهداء کننده : انجمن نقاشان اصفهان
مقام :
تاریخ : 1278/10/111