گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - مرمت آثارتاریخی-
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

1 پژوهشگر نمونه

مرجع اهداء کننده : معاونت پژوهشي دانشگاه هنر اصفهانمعاون پژوهشي
مقام :
تاریخ : 1399/09/30


پژوهشگر برتر در دانشگاه هنر اصفهان سال 1399

1