گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مرمت اشیای فرهنگی وتاریخی
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات