مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

1 تقديرنامه

مرجع اهداء کننده : موزه هنرهاي معاصر(تهران)
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


2 تقديرنامه

مرجع اهداء کننده : سفارت ايران در دوبلين
مقام :
تاریخ : 1278/10/111