مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

1 دوره آموزشي

مرجع اهداء کننده : وزارت صنايع و معادن تهران
مقام :
تاریخ : 1379/06/01


2 • کارگاه آموزشي "روش تحقيق و توسعه مديران واحد هاي صنعتي "

مرجع اهداء کننده : وزارت صنايع و معادن تهران،
مقام :
تاریخ : 1380/06/011