گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

تقديرنامه ها و افتخارات

1 A’Design award

مرجع اهداء کننده : مسابقه جهاني A’Design ايتاليا-رم
مقام :
تاریخ : 1395/11/01


2 مسابقه طراحي چراغ: اولين همايش بين المللي روشنايي و نورپردازي ايران

مرجع اهداء کننده : دبيرخانه همايش
مقام : 4
تاریخ : 1392/09/27


3 دوازدهمين المپياد علمي دانشجويي کشور

مرجع اهداء کننده : سازمان سنجش
مقام : 16
تاریخ : 1386/04/11


4 نخستين همايش نوآوري هاي طراحي صنعتي و سوانح طبيعي با تاکيد بر زندگي با زمين لرزه

مرجع اهداء کننده : دانشگاه تهران
مقام : طرح تقدیر شده
تاریخ : 1387/11/02


5 نوآوري براي سوانح طبيعي با رويکرد زندگي با زمين لرزه

مرجع اهداء کننده : کميسيون ملي يونسکو
مقام : طرح تقدیر شده
تاریخ : 1387/11/021