گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم اقتصادی

تقديرنامه ها و افتخارات

1 دانشجوي دکتري برگزيده پژوهشي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه اصفهان
مقام :
تاریخ : 1394/06/31


2 • رتبه اول آزمون جامع دکتري علوم اقتصادي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه اصفهان
مقام :
تاریخ : 1392/09/01


3 • رتبه اول آزمون ورودي دکتري علوم اقتصادي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه اصفهان
مقام :
تاریخ : 1390/06/31


4 • رتبه دوم فارغ التحصيلان کارشناسي علوم اقتصادي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه اصفهان
مقام :
تاریخ : 1385/06/311